Vergadering Gemeenteraad 15-03-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

0 AGENDA MENINGSVORMENDE RAADSVERGADERING 15 MAART

De vergadering wordt gehouden op 15 maart 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen
Aantekening: De meningsvormende raad is een raadsvergadering waar de raad nog geen besluiten neemt. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden bij de griffie (0172-521308), tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering, is wel nodig.

0 Spreekrecht inwoners

Op grond van artikel 17a van het reglement van orde kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die geagendeerd zijn, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). De inspraak zal niet meer een apart agendapunt zijn, maar bij ieder afzonderlijk onderwerp kan ingesproken worden.

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Reactie van het college van B&W op het Raadsprogramma

"Nieuwkoop in perspectief" wordt ter behandeling opgevoerd in de meningsvormende raad. Het wordt niet geagendeerd voor een besluitvormende raadsvergadering.

 

4 Kadernota 2007 -2010

De "Klankbordgroep Herindeling" heeft vorig jaar deze Kadernota besproken. Dit is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de begroting 2007. Deze Kadernota wordt niet geagendeerd voor een besluitvormende raadsvergadering. 

 

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel Verordening artikel 212

Artikel 212 van de Gemeentewet schrijft voor dat de Raad een verordening vaststelt over het financiële beleid en beheer en de financiële organisatie. Dit is de "212-verordening" of de "financiële verordening".

6 Raadsvoorstel Verordening artikel 213

Artikel 213 van de Gemeentewet bepaalt dat de Raad een verordening vaststelt over de controle op financiële beleid en beheer en de financiële organisatie. Deze wordt de "213-verordening" of de "controle verordening" genoemd.

7 Raadsvoorstel Verordening artikel 213a

Het college van B&W is verplicht regulier onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn bestuur te doen. Dat staat artikel 213a van de Gemeentewet. De Raad moet er de "213a-verordening" over vaststellen.

8 Raadsvoorstel Nota van activa en afschrijvingen

9 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen

10 Raadsvoorstel vaststelling Programmabegroting 2007

De Rekenkamer van de gemeente Nieuwkoop heeft een onderzoek uitgevoerd naar de Programmabegroting 2007. Hierbij treft u naast raadsvoorstel en de Programmabegroting ook het rapport van de Rekenkamer aan.

11 Raadsvoorstel vaststellen tarieven

In dit voorstel komen alleen de tarieven van de Onroerend Zaken Belasting en de Afvalstoffenheffing aan de orde. De eerste ligt voor het eerst ter vaststelling voor en van het tweede wordt voorgesteld een gewijzigd tarief vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

12 Raadsvoorstel kredietaanvraag t.b.v. opstellen Ontwikkelingsperspectief Nieuwkoop

13 Raadsvoorstel evaluatie gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid

Bijgevoegde documenten

14 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Paradijsweg 34

Bijgevoegde documenten

15 Raadsvoorstel aanvraag gemeentegarantie stichting Novitas

Bijgevoegde documenten

16 Profiel burgemeester t.b.v. besluitvormende raad van 4 april 2007

Het profiel van de nieuwe burgemeester wordt vastgesteld op woensdag 4 april tijdens een extra raadsvergadering in het bijzijn van de Commissaris van de Koningin. In dezelfde vergadering wordt de verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld.

17 Sluiting

Top