Vergadering Gemeenteraad 01-03-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Spreekrecht inwoners

Op grond van art. 17a van het reglement van orde kunnen inwoners inspreken over onderwerpen die niet geagendeerd zijn, gedurende maximaal vijf minuten (totaal maximaal een half uur)

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 40 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

5 Vaststellen diverse verslagen

  • Verslag besluitvormende raadsvergadering 8 februari 2007
  • Verslag besluitvormende raadsvergadering 25 janauri 2007
  • Verslag meningsvormende raadsvergadering 11 januari 2007

6 Ingekomen stukken

Voorlopige lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 20 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Gedragscode college van burgemeester en wethouders

Voorgesteld wordt de gedragscode vast te stellen.

Aantekening:

Met een kleine aanpassing m.b.t. het bijhouden van het register aangenomen.

 

8 Regeling rechtspositie griffie

Voorgesteld wordt de regeling vast te stellen.
Aantekening: Conform aangenomen.

9 Brandbeveiligingsverordening

Voorgesteld wordt de verordening vast te stellen.
Aantekening:

Conform aangenomen.

 

Bijgevoegde documenten

Discussiestukken

10 Reglement van orde van de gemeenteraad

Voorstel om het reglement van orde vast te stellen. Het reglement van orde is aangepast naar aanleiding van de raadsvergadering van 25 januari 2007.
Aantekening:

Diverse amendementen zijn ingediend, ingetrokken en aangenomen. Het (op basis van de vergadering van 1 maart 2007) aangepaste Reglement van orde is opgenomen onder dit agendapunt.

 

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top