Vergadering Gemeenteraad 15-02-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 24-10-2007.

Dit is een meningsvormende raad. Dat betekent een raadsvergadering waar de raad nog geen besluiten neemt. De raadsleden gaan bij de onderwerpen op de agenda vragen stellen, meningen uitwisselen en argumenten verzamelen.

Dit is het moment waarop belanghebbenden kunnen inspreken over de onderwerpen op de agenda. Aanmelden bij de griffie, tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering, is wel nodig.

Nadat het agendapunt is besproken wordt door de raad bepaald of dit punt verder kan naar de besluitvormende raad of dat het stuk teruggegeven wordt aan het college zodat het kan worden aangepast.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Spreekrecht inwoners

Op grond van artikel 17a van het reglement van orde kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die geagendeerd zijn, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur).

4 Toekomst Rijnstreekberaad

De heer Schoof, voorzitter van het Rijnstreekberaad, houdt een interactieve presentatie.

5 Bouwplan Molenstraat

De gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met een aangepast ontwerp op basis van de nota zienswijzen. Bijgaand treft u ook enkele impressies aan van het bouwplan.

6 Sluiting

Bijgevoegde documenten

Top