Vergadering Gemeenteraad 02-01-2007

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal Nieuwveen
Tijd:14:00
Voorzitter:98
Dit item is verlopen op 17-07-2007.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Installatie van de leden van de raad

Aantekening:

De volgende een-en-twintig raadsleden worden beëdigd:

H.J. Brouwer (Henny), MiddenPartij, A.J. Schrama-van Kessel (Pien), MiddenPartij G.A.H. Elkhuizen (Guus), MiddenPartij J. Van der Vlugt (Hans), MiddenPartij J.A.G. Aartman (Jaap), MiddenPartij J.L.M. Tersteeg (Jan), MiddenPartij S.A.M. Leliveld (Stef), MiddenPartij L.J.J. Visser (Leo), MiddenPartij A.J. De Bos (Tony), CDA E. Van Leeuwen-Koster (Liesbeth), CDA N. Jonker (Nico), CDA N.H.M. Oosterhof-Heemskerk (Nicolette), CDA J.C. De Jong (Jan), CDA J.H. Van den Bos (Jan), CDA F.A. Paymans (Frits), VVD J. Hardenberg (Jan), VVD V.H.M. Lafère (Victoire), VVD G.J. Mur (Leen), VVD A.J. Muilwijk (Arie), SGP-Christenunie B. Dors (Berry), Progressief 2007 C.Q.M. Hagenaars (Kees), Progressief 2007

3 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Ingekomen stuk(ken)

Brief van de provincie Zuid-Holland inzake beëdiging burgemeester D.M. Boogaard. Deze brief wordt waarschijnlijk ter vergadering uitgereikt.

Aantekening:

Brief  is uitgereikt tijdens de vergadering en voor kennisgeving aangenomen.

 

5a Benoeming ambtelijke ondersteuning voor de raad / griffier

5b Benoeming ambtelijke ondersteuning voor de raad / raadsadviseur-plaatsvervangend griffier

Aantekening: De heer Van Holthe is benoemd als grifier en mevrouw Van der Poel als raadsadviseur tevens plaatsvervangend griffier.

6 Vaststelling instructie griffie(r)

Bijgevoegde documenten

7 Vaststelling reglement van orde van de raad

8 Aanbieding raadsprogramma / coalitieakkoord

Aantekening:

Het raadsprogramma wordt ter vergadering aan alle raadleden uitgereikt. Debat hierover zal in een volgende raadsvergadering plaatsvinden.

Bijgevoegd is het persbericht dat de coalitievormende partijen hebben verstuurd aan de media.

9 Verkiezing wethouders

10a Onderzoek geloofsbrieven wethouders

10b Beƫdiging wethouders

Aantekening:

De volgende vijf wethouders worden beëdigd: mevrouw van Leeuwen-Koster, de heer Jonker, de heer Brouwer, mevrouw Schrama-van Kessel en de heer Tersteeg.

11 Schorsing

12a Vervulling van de vacatures in de raad; Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden

12b Installatie nieuwe raadsleden

Als de raad leden uit zijn midden tot wethouder benoemt, ontstaan er vacatures omdat een wethouder geen raadslid mag zijn. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven onderzoekt de geloofsbrieven van de in de vacatures benoemde raadsleden en rapporteert hierover in de vergadering. De raad besluit vervolgens over toelating. De toegelaten leden van de raad leggen in de vergadering de eed of de verklaring en belofte af, zoals bepaald in de Gemeentewet.
Aantekening:

De volgende vijf raadsleden worden beëdigd: de heer Smit, de heer Stokman, de heer Van Putten, mevrouw Aartman en de heer Akerboom.

13 Vaststellen vergaderstructuur van de raad

Bijgevoegde documenten

14 Vaststellen raadsplanning 2007

Bijgevoegde documenten

15 Benoemingen van vice-voorzitter van de raad, leden agendacommissie en leden presidium

Voordracht zal plaatsvinden op voordracht van 'presidium in oprichting' of volgt tijdens de raadsvergadering.
Aantekening:

Als leden van het Presidium worden benoemd: de heer Aartman, de heer De Bos, de heer Paymans, de heer Dors en de heer Muilwijk.

Als leden van de agendacommissie worden benoemd: de heer Aartman, de heer De Bos, de heer Hardenberg en de heer Dors.

Als vice-voorzitters van de raad worden benoemd: de heer Aartman en de heer De Jong.

16 Vaststellen verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

17 Vaststellen gedragscode voor raadsleden van Nieuwkoop

18 Vaststellen benoeming vertegenwoordigers in de diverse organen

Aantekening: Mevrouw Aartman is benoemd tot lid van het bestuur van het Rijnstreekberaad. De heer De Jong is plaatsvervangend lid.Tot leden van de ISDR zijn benoemd mevrouw Oosterhof en de heer Mur. De heren Smit en Dors zijn plaatsvervangend lid.

19a Vaststellen verordening: Gehandicaptenparkeerkaarten

19b Vaststellen verordening: Speelautomaten

Aantekening:

Voorstel is aangehouden.

 

 

19c Vaststellen verordening: Binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

19d Vaststellen verordening: Interne klachtenregeling

19e Vaststellen verordening: Externe klachtenregeling

19f Vaststellen verordening: Verordening GBA

Bijgevoegde documenten

19g Vaststellen verordening: Afvalstoffenverordening

19h Vaststellen verordening: APV

Bijgevoegde documenten

19i Vaststellen verordening: Commissie bezwaarschriften

19j Vaststellen Inspraakverordening

19k Vaststellen Bouwverordening

Aantekening:

Voorstel is aangenomen met uitzondering van het onderdeel welstand.

 

 

19l Vaststellen verordening: Toekennen straatnemen en huisnummers

19m Vaststellen verordening: Uitvoering BOOT

Bijgevoegde documenten

20 Sluiting

Top