Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 09-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00-22:30
Voorzitter:Remco Hendriks
Dit item is verlopen op 09-06-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties

B&W stelt de raad o.a. voor een aanpassing van het rentepercentage, aanpassing diverse voorzieningen, plangebieden op te splitsten, voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen enz.  

De gemeente heeft een groot aantal ruimtelijke projecten (ontwikkelplannen). Verreweg de meeste van deze projecten worden ontwikkeld op grond in bezit van de gemeente. Voor deze projecten is een grondexploitatie opgesteld. Alle grondexploitaties worden, overeenkomstig hetgeen in de kadernota Grondbeleid 2010-2014 is vastgelegd, jaarlijks geactualiseerd.

4 Raadsvoorstel Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2016

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

Per 1 juli 2016 treedt de nieuwe Erfgoedwet in werking. Deze wet handelt over het aanwijzen van te beschermen cultureel erfgoed en vervangt een aantal wetten, zoals de Monumentenwet. Deels bevat de nieuwe wet overgangswetgeving met oog op de (naar verwachting in 2018 in werking tredende) Omgevingswet. Dit maakt het noodzakelijk de gemeentelijke Erfgoedverordening 2010 te vervangen door een aan de nieuwe wetgeving aangepaste verordening.

5 Raadsvoorstel Vaststellen 7e Verordening tot wijziging van de ‘Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012’ (Apv)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

De Apv is een verzamelbestand met allerlei regels die specifiek binnen het grondgebied van de gemeente Nieuwkoop gelden en wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Met enige regelmaat wordt de Apv tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Het college stelt de raad nu voor om de Apv op een aantal punten te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen zijn overwegend van technische aard (aanpassing aan veranderde wet- of regelgeving), betreffen correcties van redactionele aard of correcties ter verduidelijking. Een meer inhoudelijke wijziging die wordt voorgesteld betreft de aanpassing van artikel 5:79 Varen met motorvaartuigen. Met de wijziging wordt beoogd de Sloot van de Graaf weer open te stellen voor het varen met motorvaartuigen met vergunning. De Sloot van de Graaf vormt namelijk een belangrijke vaarverbinding voor waterrecreanten tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Meije.

6 Raadsvoorstel Gedragscode en gedragslijn integriteit college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop 2016

B&W stelt de raad voor de gedragscode en gedragslijn vast te stellen.

Het college van Nieuwkoop hecht veel waarde aan de integriteit van zijn handelen. Collegeleden hebben als bestuurders een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Zij moeten verantwoording af kunnen leggen over hun gedrag en handelen. In de gedragscode worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld het gebruiken van gemeentelijke voorzieningen, declaratiegedrag, (neven)functies, verstrekken van informatie en dergelijke. In een gedragslijn komen processtappen over de uitvoering, procedures en communicatie te staan. In de gedragslijn worden afspraken vastgelegd over periodieke bespreking van integriteit in het college en processtappen in geval van vermoeden van een integriteitsschending.

7 Begroting 2017 Holland Rijnland

B&W stelt de raad voor om (1) kennis te nemen van de begroting 2017 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (2) geen zienswijze op de begroting 2017 in te dienen (3) In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

Jaarlijks moet het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een ontwerpbegroting indienen bij de deelnemers. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde periode hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen

  • MR II van 12 mei 2016;

12 Sluiting

Top