Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 12-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Remco Hendriks
Dit item is verlopen op 12-05-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Inrichtingsvisie Noordse Buurt en stand van zaken ontwikkeling (tijdelijke) initiatieven in 2016

B&W stelt de raad voor (1) de inrichtingsvisie ‘Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt’ vast te stellen en (2) kennis te nemen van de stand van zaken over de ontwikkelingen van (tijdelijke) initiatieven in 2016.

De inrichtingsvisie heeft als doel om de juiste randvoorwaarden en uitgangspunten te bieden voor de situering en de landschappelijke inpassing van een initiatief in de Noordse Buurt en vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. De visie schetst ook het proces van locatie invulling in de periode tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan; de huidige initiatieven (van eind 2015), nieuwe initiatieven, tijdelijke grondgebruik, de uitgangspunten bij gronduitgifte en grondprijsbepaling. Na vaststelling van het bestemmingsplan (uiterlijk in 2019) stelt het bestemmingsplan de kaders voor het initiatief.

4 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Oudendam’

B&W stelt de raad voor (1) het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, (2) geen exploitatieplan vast te stellen en (3) B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na de vaststelling.

Het bestemmingsplan ‘Landgoed Oudendam’ zal voorzien in de herinrichting van een gebied met een oppervlakte van circa 6.2 ha ten oosten van Woerdense Verlaat (aan de noordzijde van de Lange Meentweg). Het betreft de realisering van een natuurgebied, van agrarische gronden met de landschappelijke waarde in combinatie met de bouw van maximaal drie woningen.

5 Raadsvoorstel Procesvoorstel Omgevingsvisie

B&W stelt de raad voor

  1. In te stemmen met het opstellen van een omgevingsvisie met de drie gemeenten van de Rijnstreek om op deze wijze te voldoen aan de wettelijke verplichting van een omgevingsvisie voor het grondgebied van de gemeente.
  2. In te stemmen met het in het raadsvoorstel beschreven procesvoorstel inclusief tijdpad voor het opstellen van de Omgevingsvisie Rijnstreek.
  3. Twee raadsleden en twee plaatsvervangers voor de Klankbordgroep Omgevingsvisie Rijnstreek aan te wijzen (één coalitie/één oppositie).
  4. In te stemmen met de noodzakelijke bijdrage van € 33.333,- per jaar voor de duur van drie jaar. Deze te dekken uit een te creëren voorziening van € 100.000,- door een onttrekking uit de Algemene Reserve ter grootte van dit bedrag (op basis van een werkbudget voor de Omgevingsvisie van in totaal € 400.000,- op basis van een verdeling van 50%-25%-25% in de kostenverdeling tussen de drie gemeenten.
  5. De bijgevoegde begrotingswijziging nr. 16 vast te stellen.

In 2018 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. Hiermee wordt het voor iedere gemeente verplicht een Omgevingsvisie vast te stellen. Omdat veel vraagstukken grensoverschrijdend zijn, wordt voorgesteld om de omgevingsvisie in de basis op te stellen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem. Daarnaast wordt voorgesteld om per thema andere gemeenten (en organisaties, bedrijven, kennisinstellingen etc.) uit te nodigen. In dit raadsvoorstel wordt het procesvoorstel inclusief planning toegelicht en de bijbehorende begrotingswijziging voorgelegd.

6 Vaststelling bestemmingsplan ‘Ter Aar en Bovenland, 1e herziening’

B&W stelt de raad voor (1) het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, (2) geen exploitatieplan vast te stellen en (3) B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.  

Met de voorliggende 1e herziening van het bestemmingsplan ‘Ter Aar en Bovenland’ wordt beoogd een aantal onvolkomenheden in het bestemmingsplan te herstellen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen naar aanleiding van een aantal nieuwe (beleids)ontwikkelingen.

Doorgeschoven uit de BR van 21 april 2016.

7 Raadsvoorstel Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario’s

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de notitie ‘Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario’s’ en in te stemmen met de beschreven vervolgaanpak.

Met het beleid Van Afval Naar Grondstof richt het landelijke afvalbeleid zich op een circulaire economie, een economie zonder restafval. Dit ambitieuze doel moet in 2030 zijn bereikt. Gemeenten moeten er voor zorgen dat stapsgewijs de hoeveelheid huishoudelijk restafval door preventie en afvalscheiding wordt teruggebracht. De landelijke doelstelling voor 2020 is 75% hergebruik en 100 kg restafval per inwoner. De ambities van de rijksoverheid dagen de gemeente uit tot het verder verbeteren van het afvalbeleid.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen

  • MR II van 7 april 2016;

12 Sluiting

Top