Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 07-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 07-04-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Aankoop Achterweg 2c en aanpassing Achterweg 7

B&W stelt de raad voor:

 • Het voormalig politiebureau, Achterweg 7 in Nieuwkoop geschikt te maken voor huisvesting van partners in het Sociaal Domein;
 • Het pand aan de Achterweg 7 over te brengen van de overige voorraden naar de materiële vaste activa per 1.1. 2017, afschrijving 22 jaar;
 • Voor de aankoop van het pand aan Achterweg 2c en bijbehorende grond een krediet beschikbaar te stellen van € 410.000 en geschikt te maken als backoffice voor Achterweg 7;
 • Het pand aan Achterweg 2c tegen de aankoopprijs op te nemen in de materiële vaste activa als strategische voorraad, afschrijving 20 jaar;
 • Voor de verbouwing en inrichting een taakstellend budget beschikbaar te stellen van maximaal € 200.000, afschrijving 22 jaar;
 • Begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen


  De huidige huisvesting van het CJG en Tom in de buurt voldoet niet meer. Dit wordt opgelost door gebruik te gaan maken van Achterweg 7, het voormalig politiebureau in Nieuwkoop, in combinatie met Achterweg 2c en de huidige locatie van het CJG in gezondheidscentrum De Vijver.  Voor verbouw- en inrichtingskosten wordt een taakstellend krediet van € 200.000 aangevraagd. De structurele kosten, inclusief kapitaalslasten, kunnen binnen de begroting worden gedekt. Voorgesteld wordt een krediet van € 410.000 beschikbaar te stellen, waarmee het pand aan Achterweg 2c door het college aangekocht kan worden en het pand als backoffice kan dienen voor de organisaties in Achterweg 7.

4 Raadsvoorstel Flexibel Meerjaren Programma 2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

B&W stelt de raad voor:

 • Het Flexibel Meerjaren Programma 2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister en het Doelen – Inspanningen – Netwerk vast te stellen;
 • in te stemmen uit de reserve recreatie en toerisme een voorziening te vormen van € 300.000,- ten behoeve van de uitvoering van projecten uit het Flexibel Meerjaren Programma en de besteding naar de raad te verantwoorden via de P&C-cyclus;
 • Toekomstperspectief Rijn- en Veenstreek vast te stellen;
 • in verband met het besluit onder 2, de 12e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen.

Na de succesvolle afronding van verschillende projecten uit het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) is met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, inwoners, brancheorganisaties en ondernemers gewerkt aan het opstellen van diverse visie- en ambitiedocumenten betreffende recreatie, toerisme, natuur en landschap  voor het grondgebied van de Rijn- en Veenstreek.  De ambitie van de Rijn- en Veenstreek is om het Groen-Blauwe Raamwerk te versterken en is gericht op duurzame groei in de recreatieve sector. De doelstelling is om de komende zes jaar een verdubbeling van de omzet te realiseren. Het gaat daarbij om bestedingen aan overnachtingen, bezoek aan grote en kleine attracties, horeca en verhuur van boten etc.

5 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening"

B&W stelt de raad voor:

 • Het bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker 1e herziening” (NL.IMRO.0569.bpNOWVVaanpomissie-va01) gewijzigd vast te stellen;
 • Geen exploitatieplan vast te stellen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

Met de voorliggende 1e herziening van het bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker” wordt beoogd een aantal onvolkomenheden in het bestemmingsplan te herstellen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen naar aanleiding van een aantal nieuwe (beleids)ontwikkelingen.

6 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland, 1e herziening"

B&W stelt de raad voor:

 • Het bestemmingsplan “Ter Aar en Bovenland, 1e herziening” (NL.IMRO.0569.bpTARaanpaomissies-va01) gewijzigd vast te stellen;
 • Geen exploitatieplan vast te stellen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.  

Met de voorliggende 1e herziening van het bestemmingsplan “Ter Aar en Bovenland” wordt beoogd een aantal onvolkomenheden in het bestemmingsplan te herstellen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen naar aanleiding van een aantal nieuwe (beleids)ontwikkelingen.

7 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Zuidhoek, 1e herziening"

B&W stelt de raad voor:

 • Het bestemmingsplan “Zuidhoek, 1e herziening” (NL.IMRO.0569.bpNKPzhoekomissie-va01) vast te stellen;
 • Geen exploitatieplan vast te stellen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

Met de vaststelling van de 1e herziening van het bestemmingsplan “Zuidhoek”  wordt beoogd een aantal onderdelen van het bestemmingsplan die in de weg stonden aan een adequate verlening van omgevingsvergunningen, aan te passen.

8 Rapport Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA)

B&W heeft op 10 maart 2016 de raad een aanbiedingsbrief gestuurd met het financieel onderzoek SWA en vervolgproces. De raad wil deze meningsvormend bespreken.

Het is geen raadsvoorstel.

9 Jaarverslag Griffie 2015

De griffie nodigt raadsleden en fractieassistenten uit aan de hand van het jaarverslag te concluderen wat er in 2015 goed is gegaan en in debat te bezien wat er in 2016 beter kan.

Het is geen raadsvoorstel.

Bijgevoegde documenten

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Sluiting

Top