Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 04-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Remco Hendriks
Dit item is verlopen op 04-02-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Criteria voor toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. Kennis te nemen van de algemene criteria voor het toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving en eventueel een zienswijze te geven*;
 2. Een bedrag van € 40.000,- te onttrekken uit de reserve duurzaamheid en dit met ingang van de begroting 2016 beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.

Dit voorstel heeft als doel de raad kennis te laten nemen van de criteria, zoals het college deze in eerste instantie vastgesteld heeft voor het toekennen van gelden voor samenlevingsinitiatieven. De gemeenteraad kan eventuele zienswijzen aangeven. Het uitgangspunt is om één set van criteria te gebruiken voor het wel/niet financieren van de initiatieven van de samenleving uit de verschillende budgetten.

*Besluitpunt 1 van het concept raadsbesluit is, in overleg, door de griffie gewijzigd in: Kennis te nemen van de algemene criteria voor het toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving en geen zienswijze te geven. Zodat het besluit te amenderen (te wijzigen) is.

4 Raadsvoorstel Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017

B&W stelt de raad onder andere voor het volgende te besluiten:

 1. In te stemmen met de notitie “Uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland”
 2. In te stemmen met de nota "Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017".
 3. Een nieuw dienstverleningsovereenkomst af te sluiten tussen de 13 gemeenten en het samenwerkingsverband Holland Rijnland vanaf 1 januari 2017 voor een periode van twee jaar (en optie tot verlenging met twee jaar) voor een gezamenlijk opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp.
 4. Voor de JGT’s een aparte inkoopprocedure te starten.
 5. Voor de inkoopstrategie 2017 eenmalig € 16.195,-- beschikbaar te stellen uit de stelpost decentralisaties.
 6. Te onderzoeken of lokale invulling van het contractmanagement voor onderdelen van de jeugdhulp mogelijk is en de consequenties hiervan uit te werken.

(voor de volledige tekst zie het raadsvoorstel)

Er is inmiddels bijna een jaar ervaring opgedaan met de inkoop en uitvoering van de jeugdhulp door de gemeenten. De contracten van 2015 zijn voor 2016 verlengd. Vanaf 2017 kan worden gekozen voor een nieuwe inkoopprocedure. In de notitie Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017 wordt hiervoor een voorstel gedaan. De uitgangspunten in de notitie Toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland zijn de basis voor o.a. de inkoopstrategie. Deze uitgangspunten zijn verscherpt en geconcretiseerd, vooral met betrekking tot de ruimte voor lokale sturing binnen de regionale kaders.

Aantekening:

Op 2 februari 2016 heeft B&W een brief over het aangenomen amendement van Alphen aan den Rijn aan de raad aangeleverd.

5 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

6 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

8 Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen

 • MR II van 7 januari 2016;

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting

Top