Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 07-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 16-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Huisvesting Statushouders

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. Inzetten op het (extra) huisvesten van statushouders binnen de gemeente Nieuwkoop als bijdrage in de nationale aanpak van de verhoogde asielinstroom.
 2. Voor het zoeken en uitwerken van de locaties van de bouw van extra wooneenheden uitgaan van de volgende criteria
 1. Bij voorkeur grotere kernen (vanwege voorzieningen en openbaar vervoer)
 2. Maximum aantal extra wooneenheden per kern dient in verhouding te staan tot het inwoneraantal (max 0,5-1%)
 3. Bij nieuwbouw kiezen voor meerpersoons eenheden
 4. Bij voorkeur minimaal 10 units bij elkaar
 5. Grond in eigendom van gemeente of corporatie, waarbij de grond in eigendom van de gemeente geen deel uitmaakt van een grondexploitatie.
 6. Kosten woonrijp maken moeten acceptabel zijn evenals de kosten van het realiseren van wooneenheden
 1. In samenspraak met de WSN en de WDA de locaties in de kernen Nieuwkoop (Koetshuis), Nieuwveen (Teylersplein en A.H.Kooistrastraat), Zevenhoven (Stationsstraat), Ter Aar (Middelweg) en Langeraar (Damstaete) verder uitwerken en na een inspraak proces aan de raad voorleggen ter besluitvorming of en zo ja met welke invulling voor de genoemde locaties wordt gekozen.
 2. Een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor nader onderzoek naar de locaties en aanvullende capaciteit en dit ten laste te brengen van de post Onvoorzien.

De vluchtelingenproblematiek blijft zowel internationaal als nationaal veel aandacht vragen. Ook de gemeente Nieuwkoop wordt gevraagd haar bijdrage te leveren in het kader van de nationale aanpak van de verhoogde asielinstroom. Het college stelt de raad voor de kaders vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente Nieuwkoop haar bijdrage gaat invullen.

4 Raadsvoorstel Uitwerkingsvoorstel uitvoeringskosten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

B&W  stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Structureel uit de stelpost decentralisaties een bedrag van € 91.000,- beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het team Wmo;
 • Incidenteel uit de stelpost decentralisaties voor 2016 een bedrag van € 37.120,- beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een breed georiënteerde cliëntadviseur die een vrijwilligersnetwerk opzet en onderhoudt.

Met de komst van de nieuwe Wmo 2015 zijn de werkzaamheden van het team Wmo ingrijpend veranderd. 2015 is vooral gebruikt om ervaring met deze veranderingen op te doen en in 2015 zijn tijdelijke oplossingen in uitbreiding van capaciteit gezocht (en gevonden) om de vele werkzaamheden te verrichten. Het college stelt voor om nu de benodigde capaciteit voor het team Wmo structureel in te vullen en daarnaast concrete invulling te geven aan de rol van de (coördinerend) cliëntenadviseur, zoals beschreven in het toekomstscenario informatie en advies (besluitvormende raadsvergadering van 10 december 2015).

5 Raadsvoorstel Criteria voor toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Kennis te nemen van de algemene criteria voor het toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving en eventueel een zienswijze te geven*;
 • Een bedrag van € 40.000,- te onttrekken uit de reserve duurzaamheid en dit met ingang van de begroting 2016 beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.

Dit voorstel heeft als doel de raad kennis te laten nemen van de criteria, zoals het college deze in eerste instantie vastgesteld heeft voor het toekennen van gelden voor samenlevingsinitiatieven. De gemeenteraad kan eventuele zienswijzen aangeven. Het uitgangspunt is om één set van criteria te gebruiken voor het wel/niet financieren van de initiatieven van de samenleving uit de verschillende budgetten.

*Besluitpunt 1 van het concept raadsbesluit is, in overleg, door de griffie gewijzigd in: Kennis te nemen van de algemene criteria voor het toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving en geen zienswijze te geven. Zodat het besluit te amenderen is.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijsten vorige meningsvormende raden II vaststellen

 • MR II van 26 november 2015;

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top