Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 26-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Remco Hendriks
Dit item is verlopen op 26-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Herinrichting Noordse Buurt

Met deze memo informeert B&W de raad over de huidige stand van zaken van de ingediende initiatieven. B&W wil de raad meenemen in de overweging om de koers te volgen waarin potentieel kansrijke initiatieven verder worden uitgewerkt met behulp van een landschapsarchitect om zo te komen tot een inrichtingsvisie.

4 Raadsvoorstel 2e Verordening tot wijziging van de Marktverordening Nieuwkoop 2008

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

In de praktijk bestaat behoefte om de regels voor samenstelling van de Marktcommissie aan te passen. De huidige regeling biedt onvoldoende grondslag voor een evenredige vertegenwoordiging uit de beide markten, in Nieuwkoop en Ter Aar. Daarnaast maakt de Marktcommissie feitelijk gebruik van adviseurs, zonder dat de huidige verordening daar in voorziet.

Aantekening:

De huidige Marktverordening van Nieuwkoop vindt u door hier te klikken. Door naar beneden te scrollen vindt u de hele verordening. Deze pagina maakt onderdeel uit van de website www.overheid.nl.

5 Raadsvoorstel Advies Ondernemingsraad van de Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de antwoordbrief.

Op 31 augustus 2015 heeft de raad een brief ontvangen van de ondernemingsraad van de SWA. In de brief, tegelijkertijd ook gestuurd aan het college van B&W, geeft de ondernemingsraad adviezen ten aanzien van het gemeentelijk beleid Sociaal Domein met betrekking tot de toekomst van SWA.

6 Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015

B&W stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen.

Sinds 1 januari 2015 is de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 van kracht. Als gevolg van onder andere wetswijzigingen en landelijke afspraken is een wijziging van de verordening noodzakelijk.

Aantekening:

De huidige Verordening Sociaal Domein van Nieuwkoop vindt u door hier te klikken. Door naar beneden te scrollen vindt u de hele verordening. Deze pagina maakt onderdeel uit van de website www.overheid.nl.

7 Raadsvoorstel Gronduitgifte sociale huurwoningen en dekking van de verkoop van grond voor sociale woningbouw in plan Langeraar Oost/Vivero

B&W stelt de raad voor om:

  • In te stemmen met de uitgangspunten voor de uitgifte van bouwgrond voor sociale huurwoningen.
  • Voor het realiseren van 20 sociale huurwoningen in Langeraar Oost een onttrekking te doen aan de Reserve Goedkope Woningen van € 594.000,- ten gunste van de grondexploitatie GZ-32.

8 Raadsvoorstel Info en advies sociaal domein

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het wijzigen van de structuur rond informatie en advies in het sociaal domein, waaronder het vormen van een netwerk van vrijwilligers en professionals en positioneren van de functie van coördinerend cliëntadviseur onder de gemeente.

9 Reactie op brief van inwoner over bestemmingsplan Korteraarseweg/Kerkweg

Deze brief (nr. 406) staat op de lijst van ingekomen stukken van de besluitvormende raad van 15 oktober 2015. De raad heeft een advies gevraagd aan B&W. 

- De stukken zijn op 18 november toegevoegd aan de agenda -

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Actielijsten vorige meningsvormende raden II vaststellen

  • MR II van 1 oktober 2015;
  • MR II van 28 oktober 2015; Bestuur en dienstverlening
  • MR II van 29 oktober 2015; Sociaal domein

14 Sluiting

Top