Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 03-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Marco Oehlenschläger
Dit item is verlopen op 03-09-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Regie op regionale samenwerking’

De Rekenkamer stelt de raad voor om:

 • Het rekenkameronderzoek ‘Regie op regionale samenwerking’ aan te grijpen om in te zetten op vergroting van grip door de raad op de sturing en controle van samenwerkingsverbanden.
 • De aanbevelingen aan de raad te onderschrijven.
 • Met begeleiding van de griffier een werkwijze te ontwikkelen om de aanbevelingen in de praktijk op te pakken – met aandacht voor de gewenste ondersteuning van het college om daar invulling aan te kunnen geven.
 • Het college te verzoeken de aan haar gerichte aanbevelingen eveneens over te nemen ter ondersteuning van sturing en controle door de raad.
 • Periodiek de praktijk van sturing en controle van samenwerkingsverbanden agenderen mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen.

4 Raadsvoorstel 6e wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv)

B&W stelt de raad voor om de 6e verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 vast te stellen.

Het voorstel is nu de Apv op zes onderdelen te wijzigen en op één onderdeel (geen aanlijngebod opleiders hulphonden) niet:

 • uitzonderingspositie aanlijngebod opleiders geleidehonden en sociale hulphonden (artikel 2:57, tweede lid Apv);
 • wijziging artikel 5:15 Ventverbod: afbakening tijd en ventbegrip;
 • vervallen vergunningplicht growshops i.v.m. de wijziging van de Opiumwet;
 • wijziging artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten;
 • wijziging artikel 2:34n Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen;
 • juridische grondslag aanlijnen honden en opruimplicht buiten de bebouwde kom: wijziging artikel 2:57 Loslopende honden en artikel 2:58 Verontreiniging door honden
 • wijziging artikel 5:62 Hinder door vaartuigen: opnemen bevoegdheid college stellen van nadere regels ter waarborging van het gebruik en de doorvaart van vaarwegen.
Aantekening:

De huidige APV van Nieuwkoop vindt u door hier te klikken. U komt dan op een pagina van de website www.overheid.nl. Door naar beneden te scrollen vindt u de hele verordening.

5 Raadsvoorstel Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland

B&W stelt de raad voor om het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland vast te stellen en kennis te nemen van het vervolgproces, te weten het Uitvoeringsprogramma.

Samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop en Waddinxveen is de afgelopen maanden gewerkt aan het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland. Het resultaat van deze samenwerking is vastgelegd in het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland. Met dit programma, waarin diverse organisaties en ondernemers uit de recreatieve sector zijn betrokken, wordt beoogd de samenwerking op het terrein van de recreatie te versterken en waar mogelijk te komen tot een regionale aanpak.

6 Brief B&W (242) Aar en Amstel Nieuwkoop

B&W heeft een brief geschreven aan Het Actieve Groene Hart en daarvan een afschrift gestuurd aan de gemeenteraad. In de vergadering van 11 juni heeft de raad besloten deze te bespreken in een meningsvormende raad.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijsten vorige meningsvormende raden vaststellen

 • MR II financiën: Sociaal Domein 17 juni 2015 en Bestuur, veiligheid en dienstverlening etc. 18 juni 2015
 • MR II 25 juni 2015

11 Sluiting

Top