Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 25-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Leen Mur
Dit item is verlopen op 25-06-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2012

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de “Financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2012” vast te stellen.

De financiële verordening is op grond van artikel 212 Gemeentewet verplicht. Afgelopen jaren is de wet- en regelgeving gewijzigd. In de 1e verordening tot wijziging van de financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2012 zijn deze wijzigingen verwerkt.

4 Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden. Om het bestuur van de veiligheidsregio te verzoeken om zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten op de risico’s met een hogere impact en een hogere waarschijnlijkheid. En om verder met name te focussen op het risico luchtvaartongevallen en eventuele andere onderwerpen die tijdens de meningsvormende raad nog aanvullend worden benoemd.

De veiligheidsregio moet op grond van de Wet op de veiligheidsregio’s bepalen welke veiligheidsrisico’s er op het grondgebied van de veiligheidsregio zijn. Zij doen dit door een regionaal risicoprofiel vast te stellen. Dit plan mag alleen worden vastgesteld na de raden van de gemeenten uit de veiligheidsregio te hebben gevraagd wat zij van het regionaal risicoprofiel vinden. De resultaten hiervan worden gebruikt om te bepalen of er in het beleidsplan van de veiligheidsregio voor de komende vier jaar aanpassingen noodzakelijk zijn.

5 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor “De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwkoop 2015” (inclusief de hierbij behorende bijlagen I t/m IV) vast te stellen.

Op 1 januari 2015 zijn wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs van kracht geworden. Door deze wetswijziging zijn schoolbesturen sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen. De hiervoor bestemde vergoeding ontvangen zij rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De verordening is daarnaast tekstueel herzien en waar mogelijk vereenvoudigd.

6 Initiatiefvoorstel CDA over Jeugdlintje Gemeente Nieuwkoop

Het CDA stelt de raad voor om een jeugdlintje in te voeren per 2015. En om hiervoor criteria vast te stellen.

Met een jeugdlintje kan de gemeente waardering tonen voor bijzondere prestaties of daden van jongeren tot 18 jaar.

7 Artikel VNG magazine 20 maart ‘De raad moet blijven opletten’ - Op verzoek van VVD geagendeerd

In dit artikel wordt de rol, effectiviteit en controleerbaarheid van gemeenschappelijke regelingen tegen het licht gehouden. De VVD wil aan de hand van enkele vragen de opvatting van de raad peilen.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst MR II van 28 mei 2015 vaststellen

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Top