Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 28-05-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Elias van Belzen
Dit item is verlopen op 28-05-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel VVE-beleid gemeente Nieuwkoop 2015 – 2018 (VVE is afkorting voor Voor- en Vroegschoolse Educatie)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het VVE-beleid ‘Een goede start is het halve werk’ en de oude notitie ‘Harmonisatie Peuterspeelzalen 2009’ in te trekken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld om peuters en kleuters met een achterstand (‘doelgroepkinderen’) extra ondersteuning te geven, zodat zij in groep 3 van de  basisschool een goede start maken. Vanwege landelijke veranderingen en vanwege het kwaliteitsrapport van de Inspectie van het Onderwijs is een herziening van de ‘notitie Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Nieuwkoop’ op zijn plaats.

4 Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota Integrale Veiligheid Nieuwkoop 2015-2018

B&W stelt de raad voor deze kadernota vast te stellen.

In kadernota wordt het fundament voor de aanpak van de veiligheid in de gemeente Nieuwkoop voor de periode 2015-2018 beschreven. Er wordt ingegaan op de veiligheidsthema’s die centraal staan in deze periode, de hoofdlijnen in de aanpak van die thema’s, de daarbij betrokken partijen en de (strategische) doelen die gemeente en partners zich hebben gesteld.

5 Raadsvoorstel Duurzaamheidsagenda 2015-2018

B&W stelt de raad voor met betrekking tot het thema “Duurzaamheid” te kiezen voor een werkwijze waarin de gemeente samenwerkt met haar ondernemers en inwoners. Met als doel de gemeente te verduurzamen.  Hiertoe de Duurzaamheidsagenda 2015-2018 vast te stellen.

De Duurzaamheidsagenda is de uitvoeringsnota van de gemeente Nieuwkoop, waarin inzicht wordt gegeven in de stand van zaken en toekomstige activiteiten op het gebied van duurzaamheid. De agenda is bedoeld om partijen bij elkaar te brengen, bewustwording te creëren en elkaar te inspireren.

6 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting en een zienswijze in te dienen.

De gemeente Nieuwkoop is één van de deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling. De RDOG legt de deelnemende gemeente de begroting voor, zodat de gemeenteraad een zienswijze kan geven.

7 Raadsvoorstel Zienswijze vorming Coöperatie ‘GGD Support Centrum’

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de brief over de mede-oprichting van en deelneming in deze coöperatie en daarover een zienswijze in te dienen.

De GGD Hollands Noord en de RDOG Hollands Midden willen gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw digitaal dossier. De RDOG stelt voor samen met de GGD Hollands Noorden een coöperatie op te richten en hierin deel te nemen. Volgens de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR 1 januari 2015) moet ieder voornemen- of besluit tot bijvoorbeeld deze deelname aan een coöperatie aan de gemeenteraad voor een zienswijze worden voorgelegd.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst MR II van 30 april 2015 vaststellen

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Top