Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 30-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 30-04-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer 2015-2025

B&W stelt de raad voor om:

  • Met de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 in te stemmen
  • Bij de lokale besluitvorming het collegeprogramma “De kracht van de samenleving” leidend te laten blijven zijn.

De Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband tussen het tuinbouwbedrijfsleven, gemeenten en provincies. Samen werken zij aan de versterking van de concurrentiepositie van de sierteeltsector in de zeven gemeenten van de Greenport: Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, De Ronde Venen en Aalsmeer. In de ruimtelijke visie staat beschreven waar de komende jaren (2015-2025) de beste kansen liggen voor de ontwikkeling van moderne en duurzame tuinbouwbedrijven.

4 Raadsvoorstel Beleidsplan Rijnstreek werkt 2015-2016

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het beleidsplan en de keuze voor scenario B voor arbeidsinschakeling (kracht van het aantal)

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). In dit beleidsplan staat hoe de gemeente inwoners met of zonder arbeidsbeperking aan het werk wil gaan helpen met de tot haar beschikking staande middelen.

5 Gewijzigd initiatiefraadsvoorstel inzake evaluatie dorpsraden

De VVD-fractie stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  • de inwoners van de gemeente Nieuwkoop nadrukkelijk te betrekken bij de evaluatie van het werken met dorpsraden;
  • daartoe de betrokkenheid bij en het draagvlak voor dorpsraden te meten;
  • als middelen daarvoor gebruik te maken van het burgerpanel en een schriftelijke enquête via Nieuwkoop Nieuws  en de enquête te richten op de inwoners van kernen waar dorpsraden actief zijn;
  • het college te verzoeken om in overleg met de raad en de dorpsraden tot nadere invulling van de enquête te komen.

6 Gedachtenwisseling locatie Ashram College

Naar aanleiding van de brief van B&W (nr. 173 lijst van ingekomen stukken 2 april 2015) met als titel ‘Besluit voorkeursscenario huisvesting Ashram College Nieuwkoop’ wil de raad van gedachten wisselen.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Sluiting

Top