Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 05-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00-21:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 05-02-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Naar een toekomstbestendige dienstverlening in Nieuwkoop (deel 2)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota, de uitvoering van het click-call-face principe, dwingend gebruik van een voorkeurskanaal bij een specifiek product, volledig werken op afspraak, extra avondopenstelling waarbij de openingstijden overdag verminderd worden, reduceren personeelsformatie, enz.

Op 25 april 2013 heeft de raad de nota “naar toekomstbestendige dienstverlening Nieuwkoop“ vastgesteld. In deze nota zijn twee scenario’s voorgelegd, die richting geven aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. De focus ligt daarbij op de  digitale dienstverlening. De voorgelegde scenario’s hebben betrekking op het click-call-face principe waarbij uitgegaan wordt  van een voorkeursprioriteit van kanalen. Namelijk eerst via internet, als dat niet lukt dan bellen, en als dat niet lukt dan naar Face to face dienstverlening.

4 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

5 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

6 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

7 Sluiting

 

Na de meningsvormende raad volgt om 21.00 uur een besluitvormende raadsvergadering over de raadsvoorstellen uit de MR I en II van deze avond.

Aansluitend daarop vinden twee procespresentaties plaats over Duurzaamheidsagenda en Kadernota Grondbeleid. In 2015 worden deze stukken, volgens de raadsplanning, aan de raad voorgelegd. Afdelingsmanager, Lex Niekel, zal mondeling aangeven hoe deze processen gaan verlopen.

Top