Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 27-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer
Tijd:20:00
Voorzitter:Elias van Belzen
Dit item is verlopen op 27-11-2015.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer Nieuwkoop 2014

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen met daarin de  volgende onderwerpen:

  • De leeftijdsgrens voor zelfstandig reizen te behouden op 10 jaar;
  • De mogelijkheid voor opstapplaatsen niet in de verordening op te nemen;
  • De minimumafstand voor vergoeding te behouden op 6 kilometer;

De Wet op het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. De wet bevat wijzigingen in een aantal onderwijswetten. Vanuit de gedachte van de wet dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs krijgen aangeboden heeft de wet ook invloed op het leerlingenvervoer. Daarom is het nodig de Verordening Leerlingenvervoer Nieuwkoop aan te passen.

4 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015

B&W stelt de raad voor om de verordening op heffing en invordering van hondenbelasting, rioolheffing en leges vast te stellen en de tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 vast te stellen.

De gemeenteraad is op grond van artikel 216 van de Gemeentewet bevoegd tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. In 2014 zijn de belastingverordeningen voor onbepaalde tijd vastgesteld en hoeven in principe niet ieder jaar opnieuw te worden vastgesteld. De verordening op heffing en invordering van hondenbelasting, rioolheffing en leges zijn echter vanwege gewijzigde wetgeving aangepast en dienen daarom opnieuw te worden vastgesteld. De belastingtarieven dienen jaarlijks te worden geactualiseerd. Deze zijn opgenomen in een jaarlijks vast te stellen tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen.

5 Raadsvoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2014.

Deze nieuwe verordening is nodig als gevolg van grote wijzigingen in de rechtspositiebesluiten voor wethouders, raads- en commissieleden per 1 juli 2014. De verordening regelt onder andere de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten, kosten buitenlandse excursie en reis, inbruikleenstelling tablets.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Sluiting

Top