Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 02-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer
Tijd:19:30
Voorzitter:Berry Dors

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening (let op: starttijd 19.30 uur)

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vaststelling verordening Sociale Domein 2015

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen en een aantal verordeningen in te trekken. 

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Jeugdwet, de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet inwerking. Deze wetten leggen gemeenten verplichtingen op die vastgelegd moeten worden in een verordening. De verordening regelt onder meer welke vormen van ondersteuning de gemeente kan bieden, hoe een aanvraag gedaan wordt en aan welke termijnen de gemeente zich moet houden.

4 Raadsvoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid

B&W stelt de raad voor om de bepaalde economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in de het algemeen belang voor onbepaalde tijd, zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt, maar moet zich daarbij wel aan vier gedragsregels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. Er is een toets uitgevoerd of de gemeente Nieuwkoop aan de gedragsregels voldoet. Voor een van de gedragsregels is vastgesteld dat er nog een besluit van de gemeenteraad nodig is.

5 Raadsvoorstel Actualisatie reglement van orde en afsprakenlijst en vaststellen raadsplanning 2015

De raad wordt voorgesteld het reglement van orde te actualiseren, de afsprakenlijst en de raadsplanning 2015 vast te stellen.

De raad moet volgens Gemeentewet artikel 16 een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen dat aansluit op de praktijk en op de wensen van de raad. In de afsprakenlijst staan de spelregels om efficiënt en effectief  te vergaderen. Met de raadsplanning 2015 is voor iedereen bekend wanneer de reguliere vergaderingen zijn.

- Stukken zijn op 19 september beschikbaar gekomen -

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst MR II van 11 september vaststellen

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top