Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 11-09-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer
Tijd:20:00
Voorzitter:Remco Hendriks
Dit item is verlopen op 11-09-2015.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Wmo-beleidsplan 2014 - 2018

B&W stelt de raad voor dit beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vast te stellen.

Vanaf 2015 krijgen gemeenten er op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veel nieuwe taken bij. Het gaat om ondersteuning die nu nog via de AWBZ geregeld is, zoals begeleiding thuis, dagbesteding en verblijf in logeerhuizen. Maar ook om andere voorzieningen die nu landelijk geregeld zijn, zoals cliëntondersteuning, een telefonische hulplijn, het mantelzorgcompliment en de inloopfunctie GGZ. Het Wmo-beleidsplan is aangepast op deze actuele ontwikkelingen.

4 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

5 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

6 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

7 Sluiting

Top