Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 28-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer
Tijd:20:00
Voorzitter:Nicolette Oosterhof

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel re-integratieverordening 2014

B&W stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen.

Naar aanleiding van het vastgestelde nieuwe beleidskader Rijnstreek Werkt en in samenhang met de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Alphen aan den Rijn voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand, is het noodzakelijk om de re-integratieverordening aan te passen.

4 Raadsvoorstel Normenkader 2013

B&W stelt de raad voor om dit kader vast  te stellen.

Het normenkader is een inventarisatie van de relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2013.

5 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieventabel 2014

B&W stelt de raad voor deze belastingverordeningen vast te stellen.

De gemeenteraad is op grond van de Gemeentewet bevoegd tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. De belastingverordeningen en –tarieven dienen jaarlijks te worden geactualiseerd.

6 Raadsvoorstel Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018

B&W stelt de raad voor om:

  • Het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018 te ondersteunen door: Nieuwkoopse bestuurders in de besturen van gemeenschappelijke regelingen namens de gemeenteraad te vragen het kader te ondersteunen. Het financieel kader te gebruiken voor het bepalen van een zienswijze op de begroting 2015-2018 van de gemeenschappelijke regelingen.
  • Dit kader ook van toepassing te verklaren op het Streekarchief
  • Dit kader niet van toepassing te verklaren op de SWA en het SVHW.

7 Ter Aar West – Verkeersonderzoek (brief van B&W)

In de raadsvergadering van 25 april 2013 is het Stedenbouwkundig Kader Ter Aar West vastgesteld als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. Tijdens deze vergadering is aangegeven dat het college de maanden tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan zal benutten voor nader verkeersonderzoek en overleg met de betrokken bewoners. Toegezegd is de resultaten hiervan eerst aan de raad voor te leggen alvorens het bestemmingsplan ter vaststelling naar de raad te zenden.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst Meningsvormende Raad II vaststellen

De actielijsten vaststellen van:

  • Meningsvormende Raad II van 31 oktober 2013
  • Meningsvormende Raad II van 7 november 2013

12 Sluiting

Top