Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 07-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Elly de Jeu

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van notitie “Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen Nieuwkoop, variantenkeuze” en in te stemmen met de ontwikkeling van een nieuwe begraafplaats aan Het Lange Stuk in Nieuwkoop.

4 Raadsvoorstel Herinrichting dorpsplein Liemerhof in Nieuwveen

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het voorstel tot herinrichting van het dorpsplein Liemerhof en de financiële consequenties van het besluit te betrekken bij de voorjaarsnota 2014.

5 Raadsvoorstel Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren

B&W stelt de raad voor om de gemeente Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren en bij herziening van bestemmingsplannen beschermde maatregelen tegen proefboringen en winning van schaliegas op te nemen.

6 Raadsvoorstel Verzoek quickscan effecten rekenkameronderzoeken

De klankbordgroep rekenkamer stelt de raad voor de huidige rekenkamerdirecteur te verzoeken om voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 resultaten van een quickscan naar de effecten van oude rekenkameronderzoeken aan de raad aan te bieden.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Sluiting

Top