Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 05-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden: 

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Vaststellen 2e verordening tot wijziging Apv

Voorstel vaststellen 2e Verordening tot wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012”. De wijzigingen hebben betrekking op paracommercie, rooftassen, regionaal kader evenementenbeleid en varen met motorvaartuigen ‘Plassengebied’.

B&W stelt de raad voor om:

  1. de 2e Verordening tot wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012” vast te stellen;
  2. het college op te dragen in het tweede kwartaal van 2014 met paracommerciële instellingen en de horeca te inventariseren hoe de gewijzigde regelgeving met betrekking tot het verhogen van het aantal bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen heeft uitgewerkt.

 

4 Raadsvoorstel Zienwijze begrotingswijzigingen 2013 en 2014 RDOG

B&W stelt de raad voor om een positief oordeel te geven over de tweede begrotingswijziging 2013 RDOG en  over de eerste begrotingswijziging 2014 RDOG. De zienswijze met de bijgaande brief aan het Algemeen Bestuur van de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden) kenbaar te maken.

5 Brief nr. 536 van B&W: Nieuw huurcontract De Schakel en kwijtschelden huur

In de besluitvormende raadsvergadering van 11 juli 2013 heeft de raad besloten deze brief voor een meningsvormende raad te agenderen.

6 Raadsvoorstel Vergaderschema gemeenteraad 2014

De agendacommissie stelt voor het vergaderschema 2014, versie 6 augustus 2013, vast te stellen.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst Meningsvormende Raad II vaststellen

De actielijst van de meningsvormende raad II van 27 juni 2013 vaststellen.

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top