Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 27-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Nicolette Oosterhof

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden: 

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Wijziging verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013 vast te stellen.

4 Raadsvoorstel Vaststellen meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (MJOP)

B&W stelt de raad voor het MJOP gemeentelijke gebouwen voor de periode van 2013 tot en met 2022 en de financiële consequenties vast te stellen.

5 Raadsvoorstel Notitie veilige schoolroutes

B&W stelt de raad voor:

  • In te stemmen met de notitie ‘Veilige schoolroutes gemeente Nieuwkoop’;
  • De kosten te dekken door een bedrag van € 163.150,- te onttrekken aan de Algemene reserve Vrij besteedbaar;
  • Vanaf 2014 jaarlijks een budget van € 7.500,- in de begroting op te nemen voor kleine aanpassingen in schoolomgevingen én om verkeerseducatie te stimuleren.

6 Brieven over grondtransport Zuideinde

Brief nr. 337 van Belangenvereniging Zuideinde Zuid en brief nr. 374 van B&W - Stand van zaken plan van aanpak transport Zuidhoek worden besproken.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijsten Meningsvormende Raad II vaststellen

De actielijsten van de meningsvormende raad II van 16 mei (2 stuks) en van 6 juni (Juni-gesprek) vaststellen.

11 Sluiting

Top