Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 16-05-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

U kunt deze vergadering terugluisteren (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden: 

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Wmo-beleidsplan 2013-2017

B&W stelt de raad voor het Wmo-beleidsplan 2013 – 2017 vast te stellen. Met de vaststelling van het beleidsplan, legt de gemeenteraad vast welke doelen hij de komende jaren voor ogen heeft met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning tussen 2013 en 2017.

4 Raadsvoorstel Kanteling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

B&W stelt de raad voor per 1 juli 2013 een nieuwe verordening voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vast te stellen. Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Waar mogelijk doen mensen dat op eigen kracht. Als dit niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

5 Raadsvoorstel Maatschappelijke structuurvisie

B&W stelt de raad voor de Maatschappelijke Structuurvisie 2040 “Nieuwkoop in perspectief” vast te stellen. In de maatschappelijke structuurvisie wordt een richting aangegeven die onder meer is gebaseerd op terugtredende overheid en meer verantwoordelijkheid bij inwoners en bedrijven.

Bijgevoegde documenten

6 Brieven over grondtransport Zuideinde

Brief nr. 337 van Belangenvereniging Zuideinde Zuid en brief nr. 374 van B&W - Stand van zaken plan van aanpak transport Zuidhoek worden besproken.

7 Brief B&W Delegatiebesluit woonzorgzone Nieuwveen

In de vergadering 28 maart 2013 heeft de raad B&W verzocht om informatie/advies over een aantal ingekomen brieven over de woonzorgzone Nieuwveen. Daarin werd onder andere gevraagd om het genomen delegatiebesluit over de woonzorgzone Nieuwveen in te trekken.

Bijgevoegde documenten

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst Meningsvormende Raad II 11 april 2013 vaststellen

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Top