Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 11-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Hieronder vindt u een pdf van 15 MB met de agenda en stukken in één document.

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden: 

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Actualisatie Programma's Dienstverlening en Informatievoorziening

B&W stelt de raad voor om de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening en informatievoorziening, zoals verwoord in de notitie “Naar toekomstbestendige dienstverlening”, vast te stellen.

4 Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen

Voordat B&W een concreet raadsvoorstel gaat uitwerken vragen zij de raad om advies.
B&W vraagt de raad, aan de hand van de notitie “Uitbreiding begraafcapaciteit algemene begraafplaatsen gemeente Nieuwkoop” en de daarin beschreven oplossingsrichtingen, richting te geven en zo nodig vooruitlopend op de besluitvormingsfase te adviseren één of meer voorkeursvarianten nader uit te werken. 

5 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

6 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

8 Actielijst Meningsvormende Raad II van 14 maart 2013 vaststellen

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting

Top