Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 14-03-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Nicolette Oosterhof
Dit item is verlopen op 27-02-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Hieronder vindt u een pdf van 18 MB met de agenda en stukken in één document.

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster).

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden: 

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoortel Transitie zorg voor de jeugd

B&W stelt de raad voor de uitgangspuntennotitie “Iedereen doet mee” vast te stellen. Deze visie op jeugdhulp is samen met de andere gemeenten binnen Holland Rijnland opgesteld.

4 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SOPORA

B&W stelt de raad voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling SOPORA (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen a/d Rijn) vast te stellen.

5 Conceptprogramma 2014 RDOG Hollands Midden

Het conceptprogramma van de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) schetst op hoofdlijnen de inhoud van de drie programma’s: veiligheid en zorg, ambulancezorg en openbare gezondheid. Het gaat in op de belangrijkste doelstellingen, de ontwikkelingen in 2014 en de financiële uitgangspunten. Het college wil hierover van gedachten wisselen met de raad.

6 Jaarverslag griffie Nieuwkoop 2012

De griffie nodigt raadsleden en fractieassistenten uit aan de hand van het jaarverslag te concluderen wat er in 2012 goed is gegaan en in debat te bezien wat er in 2013 beter kan.

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

• MR II van 14 februari 2013

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top