Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 14-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:30
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening (start na agendapunt 3 van MR I; rond 20.30 uur)

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Beleidskader programma Rijnstreek werkt

B&W stelt de raad voor:

  • Het beleidskader Programma Rijnstreek werkt 2013-2016 vast te stellen; 
  • Kennis nemen van het voornemen van het college om te komen tot een brede uitvoeringsorganisatie werk en in dit perspectief de bestaande Gemeenschappelijke Regeling nader te bezien;
  • Voor de beleidsmaatregelen voorgesteld in het beleidskader en voor de maatregelen omtrent de omvorming van de Gemeenschappelijke regeling SWA het resterende budget dat de raad beschikbaar had gesteld voor de herstructurering.

4 Raadsvoorstel Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid Sociale Zekerheidswetgeving (Handhavingswet)

B&W stelt de raad voor:

  • de “Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand en BBZ 2004 gemeente Nieuwkoop 2013” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de “Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand en BBZ 2004 gemeente Nieuwkoop 2012”
  • de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Nieuwkoop 2013” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Nieuwkoop 2012”

5 Raadsvoorstel Speerpunten Groene Hart Agenda Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze notitie. De notitie moet bijdragen aan het behartigen van het Nieuwkoopse belang in de discussie over de toekomst van Holland Rijnland.

Dit voorstel is besproken in de meningsvormende raad van 17 januari 2013; toen is besloten het nog een keer in een meningsvormende raad te bespreken

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

• MR II van 17 januari 2013

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top