Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 17-01-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Janine Wahl

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Hieronder vindt u een pdf van 8 MB met de agenda en stukken in één document.

Bijgevoegde documenten

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) i.v.m. Drank- en Horecawet

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de Apv Nieuwkoop 2012 vast te stellen. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de landelijke Drank- en Horecawet gewijzigd. De gemeenteraad krijgt meer mogelijkheden om op lokaal niveau beter invulling te geven aan alcoholbeleid, met name om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

4 Raadsvoorstel Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Nieuwkoop 2009

B&W stelt de raad voor deze gewijzigde verordening vast te stellen. De wijziging is nodig om via deze commissie ook bezwaarschriften uit de gemeente Kaag en Braassem te kunnen behandelen.

5 Raadsvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016

B&W stelt de raad voor in te stemmen met dit beleidsplan waarin de visie op schuldhulpverlening en de doelstellingen zijn opgenomen, invoeren van het saneringskrediet en de herfinanciering als instrument, en een eenmalige storting van € 15.367,77 te doen in het Garantiefonds van Kredietbank Nederland.

6 Raadsvoorstel Actualiseren servicenormen en Kwaliteitshandvest

B&W stelt de raad voor het geactualiseerde Kwaliteitshandvest, gebaseerd op de minimumbranchenormen van de VNG, vast te stellen.

7 Brief 836: Voortgangrapportage uitvoering taken Wmo en Werk en Inkomen

Op 4 december 2012 heeft B&W deze voortgangsrapportage naar de raad gestuurd. De raadswerkgroep Decentralisaties heeft gevraagd deze in een meningsvormende raad te agenderen.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

• MR II van 6 december 2012

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Top