Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 06-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 22-11-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Verhuizing Centrum Jeugd en Gezin Ter Aar

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 45.000 voor de verhuizing van de nevenvestiging Centrum Jeugd en Gezin (CJG) naar Beukenpad 1.

4 Raadsvoorstel Liquidatie ISDR

B&W stelt de raad in kennis van het resultaat van de liquidatie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR) en de gevolgen hiervan voor Nieuwkoop.

5 Motie Kinderrechten en kinderparticipatie

Progressief Nieuwkoop heeft deze motie ingebracht in de raadsvergadering van 8 november 2012. De motie is ingetrokken. Via de agendacommissie is gevraagd de motie te agenderen voor de meningsvormende raad.

6 Brief 544 Maatschappelijke Structuurvisie

Op 16 oktober 2012 ontving de raad een brief van B&W over de voortgang van de realisatie van de maatschappelijke structuurvisie 2040. De raad wil de inhoud van deze brief bespreken.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Sluiting

Top