Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 30-08-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 30-08-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Jaarverslag 2011 Ombudsman Alphen aan den Rijn en Omstreken

De Ombudsman werkt onafhankelijk, behandelt klachten over gedragingen van ambtenaren of bestuurders van o.a. de gemeente Nieuwkoop. Hij heeft gevraagd (brief nr. 374) om met de raad van gedachten te wisselen over de inhoud van dit jaarverslag.

4 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Juridische Kwaliteitszorg

De Rekenkamerdirecteur stelt de raad voor het college te verzoeken om: te investeren in juridische kennisontwikkeling en professionalisering, het risicomanagement uit te breiden, planmatig te werken aan de verbetering en de bezwaarschriftencommissie in te bedden in het systeem.

5 Raadsvoorstel beschikbaar stellen van een krediet voor het verbouwen van De Vosseschans t.b.v. het realiseren van een 6e groep voor basisschool Het Kompas en voor Onderwijs Leerpakket en eerste inrichting t.b.v. de extra groep

B&W stelt de raad voor een krediet te verstrekken van € 75.000 voor de verbouwing van de Vosseschans voor het realiseren van een 6e groep voor Het Kompas. Voor het Onderwijs Leerpakket en eerste inrichting van de 6e groep van Het Kompas een bedrag van € 9.300 beschikbaar te stellen.

Bijgevoegde documenten

6 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten partiële herziening Ter Aar, Oostkanaalweg 49B

B&W stelt de raad voor deze nota van uitgangspunten vast te stellen, en deze als vertrekpunt te kiezen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

7 Raadsvoorstel Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen conform bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlage.

Dit raadsvoorstel gaat niet over aanlegplaatsen van boten. Een ontwerpwijzigingsvoorstel van de APV hierover is door B&W vrijgegeven voor inspraak en wordt naar verwachting in november aan de raad aangeboden.

8 Brief 242: Handhaven en beheer gemeentelijke wandelgebiedjes

Er zijn vragen gesteld door de fractie SBN aan het college B&W over het beheer van enige wandelgebiedjes. Naar aanleiding van de reactie van B&W hebben de vraagstellers gevraagd het onderwerp te agenderen.

9 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

10 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

  • MR II van 14 juni

Bijgevoegde documenten

13 Sluiting

Top