Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 14-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Zendmachtiging

B&W stelt de raad voor het Commissariaat voor de Media mee te delen dat de raad de voorkeur uitspreekt om Stichting RTV Hollands Midden aan te wijzen als lokale publieke-media-instelling voor de komende periode.
Aantekening: Op 5 juni 2012 heeft B&W een besluit genomen over dit raadsvoorstel en is het dezelfde dag via de griffie nagezonden.

4 Raadsvoorstel Speelruimtebeleidsplan

B&W stelt de raad voor het speelruimtebeleidsplan vast te stellen.

Bij het speelruimtebeleidsplan komt ook nog een advies van de Wmo-adviesraad en de reactie van het college daar op; wordt nagezonden.

Aantekening: Op 7 juni is het advies van de Wmo adviesraad binnengekomen en op 12 juni heeft B&W haar reactie daarop doorgegeven.

5 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SVHW

B&W stelt de raad voor deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) vast te stellen. De wijziging betreft een uitbreiding van het aantal leden van het dagelijks bestuur.

6 Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2013 gemeenschappelijke regeling SWA

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) en van de voorlopige begroting 2013. Het algemeen bestuur van de SWA per brief de zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

  • de Meningsvormende Raad II van 10 mei 2012

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top