Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 10-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong
Dit item is verlopen op 10-05-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (link opent in nieuw venster).

Aantekening: Hieronder vindt u een totaaldocument van de agenda en stukken.

1 Opening

 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Capaciteitsvraagstuk algemene begraafplaatsen

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de in de startnotitie beschreven aanpak. De gemeente heeft vier algemene begraafplaatsen in gebruik en beheer. Uit onderzoek is gebleken dat vanaf 2015 een tekort aan begraafcapaciteit ontstaat. In de startnotitie wordt ingegaan op de achtergronden en de aanpak om tot oplossingen te komen.

4 Raadsvoorstel Beleidsplan Bestuurlijke Handhaving

B&W stelt de raad voor het Beleidsplan bestuurlijk handhaven 2011/12 – 2014 vast te stellen en B&W jaarlijks een Uitvoeringsplan bestuurlijke handhaving op te laten stellen en de raad jaarlijks te rapporteren over de voortgang in de uitvoering van het integrale handhavingsbeleid.

5 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

6 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

8 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

  • de Meningsvormende Raad II van 12 april 2012

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting

Top