Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 12-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:30
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Deze vergadering vindt aansluitend aan de EXTRA besluitvormende raadsvergadering plaats. Verwachte aanvangstijd is 20.30 uur. Klik hier om naar de geluidsopname te gaan (opent in nieuw venster).

Aantekening: Hieronder staat het totaalbestand van agenda en stukken.

Bijgevoegde documenten

1 Opening

 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Herziening Grondexploitaties per 1-1-2012

B&W stelt de raad o.a. voor de herziene grondexploitaties sleutelprojecten en overige projecten vast te stellen, de grondexploitatie Land van Koppen toe te voegen, de nulexploitatie voor Ter Aar Zuidoost vast te stellen, de voorziening negatieve complexen te verhogen met ruim € 4 miljoen en dit ten laste te brengen van het jaarresultaat 2011 en de grondexploitaties Woerdense Verlaat (positief resultaat € 67.000) en Molenstraat (negatief resultaat € 2,2 miljoen) af te sluiten.

4 Raadsvoorstel Nota Activa en Afschrijvingen 2012

B&W stelt de raad voor de nota activa en afschrijvingen 2012 vast te stellen, de ingangsdatum te bepalen op 1 januari 2012 en de financiële gevolgen mee te nemen in de 1e begrotingswijziging 2012.

5 Rekenkamer Jaarverslag 2011

In de besluitvormende raadsvergadering van 29 maart 2012 is besloten om dit jaarverslag te bespreken in een meningsvormende raad.

Bijgevoegde documenten

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

  • Mededelingen
  • Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
  • Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

  • de Meningsvormende Raad II van 15 maart 2012

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top