Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 15-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:15
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 15-03-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Deze vergadering vindt aansluitend aan de EXTRA besluitvormende raadsvergadering plaats. Verwachte aanvangstijd is 20.15 uur.

U kunt deze vergadering ook terugluisteren klik hier om naar de geluidsopname te gaan (link opent in nieuw venster).

Aantekening: Hier vindt u een totaalbestand met de agenda en alle stukken.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel vaststelling van de 6e verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009 (Apv), over hondenbeleid

De raad heeft in zijn vergadering van 15 december 2011 de notitie “Hondenbeleid” vastgesteld. Eén van de maatregelen van het nieuwe hondenbeleid is een opruimplicht van uitwerpselen voor de hondenbezitter binnen de bebouwde kom Deze plicht is in de gewijzigde Apv verwerkt. B&W stelt de raad voor deze wijziging vast te stellen.

 

4 Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2012

B&W stelt de raad voor om een nieuwe Algemene Subsidieverordening vast te stellen. Een belangrijke wijziging daarbij is het vereenvoudigen van de regels voor de verantwoording van de subsidie en vermindering van de administratieve en bestuurlijke lasten.

 

5 Raadsvoorstel toetreding van de gemeente Lisse tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

B&W stelt de raad voor om akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Lisse tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 juni 2012.

 

Bijgevoegde documenten

6 Jaarverslag griffie 2011

De griffie nodigt raadsleden en fractieassistenten uit aan de hand van het jaarverslag te concluderen wat er in 2011 goed is gegaan en in debat te bezien wat er in 2012 beter kan gaan met de raad en de griffie.

 

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijst dient te worden vastgesteld:

·                     de Meningsvormende Raad II van 16 februari 2012

 

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top