Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 16-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Janine Wahl

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

U kunt deze vergadering ook terugluisteren; klik hier om naar de geluidsopname te gaan (link opent in nieuw venster).

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Aanvullende criteria lokale publieke media-instelling

B&W stelt de raad voor ter beoordeling van aanvragen van lokale instellingen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling, in aanvulling op de wettelijke eisen aanvullende beoordelingscriteria vast te stellen.

 

4 Raadsvoorstel Opheffingsbesluit ISDR

B&W stelt de raad voor goedkeuring te verlenen aan het besluit d.d. 10 januari 2012 van het algemeen bestuur tot opheffing van de Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek en in te stemmen met- het onderbrengen van de taken van de ISDR mbt Werk en Inkomen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.- het onderbrengen van de taken van de ISDR mbt de Wmo (prestatieveld 6) in de eigen organisatie.

 

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel vaststellingen verordeningen in het kader van de opheffing van de ISDR

B&W stelt de raad voor in het kader van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling ISDR per 1 april 2012 een aantal verordeningen vast te stellen.

 

6 Raadsvoorstel Continueren lokaal gezondheidsbeleid

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het continueren van het huidige beleid totdat de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid gereed is.

 

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De volgende actielijst dient te worden vastgesteld:

·                     de Meningsvormende Raad II van 19 januari 2012

 

 

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top