Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 01-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Wilt u de geluidsopname van deze vergadering beluisteren klik dan hier.
Aantekening: Bijgevoegde totaalbestand is één pdf met de agenda en alle stukken.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Ontwikkelingen consultatiebureaus Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor om voor de verbouwing van de Ringkant, voor de consultatiefunctie van het CJG in Nieuwveen, een krediet beschikbaar te stellen van € 29.000

 

4 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2012

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de verordeningen: onroerende zaakbelasting, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten, rioolheffing, afvalstoffenheffing, precariobelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, marktgelden, parkeerbelasting, begraafplaatsrechten, kwijtschelding en heffing standplaatsen.

 

5 Raadsvoorstel Papierloos vergaderen

B&W stelt de raad voor akkoord te gaan met de aanschaf van 41 iPads onder de voorwaarde dat de raad papierloos vergadert en daarvoor € 22.500 ten laste te brengen van de post onvoorzien.

 

6 Raadsvoorstel Notitie burgerparticipatie Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor om deze notitie vast te stellen. De doelstelling van deze notitie is het realiseren van een “handvat” hoe participatie vorm te geven. De notitie was als losse bijlage bijgevoegd bij de stukken van MR 29 september 2011 maar is toen niet besproken. De notitie staat op de website onder het betreffende agendapunt.

 

7 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Treasury

De rekenkamerdirecteur stelt de raad voor kennis te nemen van het rapport en onder andere scherpere eisen te stellen aan het beheersen van risico’s van uitzetten van overtollige kasmiddelen en het college opdracht te geven om een procedure beschrijving voor het beoordelen en controleren van de gegarandeerde instellingen.

 

8 Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2012

B&W stelt de raad voor om de begrotingswijzigingen 1 tot en met 7 vast te stellen om zo de activiteiten 2012 zoals weergegeven in de betreffende raadsbesluiten uit te voeren. Dit voorstel betreft een financieel technische handeling.

 

9 Raadsvoorstel Continuering Wmo-beleid na 2011

B&W stelt de raad voor het huidige Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning) te continueren totdat het nieuwe Wmo-beleid is geformuleerd.

 

10 Omgang raadslid/raadsfractie met externe contacten

Naar aanleiding van een afschrift van een brief van het college van B&W wil de raad hierover een keer in zijn algemeenheid van gedachten wisselen.

 

11 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

12 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

13 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

14 Sluiting

Top