Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 01-09-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Janine Wahl

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Definitief vaststellen gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze regeling. Via deze gemeenschappelijke regeling werken gemeenten in Zuid-Holland Noord samen aan het realiseren van (preventieve) voorzieningen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

 

4 Raadsvoorstel 1e Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De raad wordt voorgesteld deze wijziging vast te stellen en bij de uitbetaling van de vergoeding 2012 de verrekening plaats te laten vinden zoals vastgesteld in het raadsbesluit van 30 juni 2011.

 

5 Beleidsnota Nulstelsel Coffeeshops Nieuwkoop

De burgemeester is het bevoegd gezag wat het lokale coffeeshopbeleid betreft en heeft de gemeenteraad per brief geïnformeerd over zijn voornemens. De raad zal met hem van gedachte wisselen over de invoering van het nulstelsel.

 

6 Handhaving zomerparken

De VVD-fractie heeft op 31 maart 2011 schriftelijke vragen gesteld aan B&W; deze zijn op 20 april 2011 door B&W per brief beantwoord. Naar aanleiding van de reactie van B&W en een ingekomen brief hebben de vraagstellers gevraagd het onderwerp te agenderen.

 

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Sluiting

Top