Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 19-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Startnotitie Maatschappelijke Structuurvisie 2020

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de startnotitie maatschappelijke structuurvisie Nieuwkoop 2020 en een klankbordgroep van raadsleden in te stellen.

 

4 Raadsvoorstel Notitie burgerparticipatie Nieuwkoop ‘Allemaal Meedoen’

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze notitie. Burgerparticipatie zorgt voor een verbetering van kwaliteit van en het vergroten van het draagvlak voor het beleid. Deze notitie is geschreven om gemeenteraad, college en ambtenaren handvatten te bieden wat burgerparticipatie is en hoe burgerparticipatie kan worden ingezet.

 

5 Raadsvoorstel Verordening leerlingenvervoer

B&W stelt de raad voor de verordening leerlingenvervoer gemeente Nieuwkoop 2011 vast te stellen met daarin:

• het afstandscriterium van 6 km;

• de leeftijdsgrens voor aangepast vervoer van 10 jaar en een strengere handhaving van deze grens;

• een grotere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van ouders en gebruikers;

• de afspraken voor het reformatorische onderwijs handhaven met uitzondering van het maximale aantal eigen bijdrages en het laten vervallen van de kosten voor begeleiding als alle kinderen binnen het gezin de leeftijd van 10 jaar zijn gepasseerd;

 

6 Raadsvoorstel Integraal huisvestingsplan onderwijs

B&W stelt de raad onder andere voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs vast te stellen.

 

7 Raadsvoorstel Visiedocument Herpositionering taken ISDR

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de inhoud en conclusies van het Visiedocument Herpositionering taken ISDR (Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnstreek) en een budget van € 93.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten.

 

8 Raadsvoorstel 1e wijziging van Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid

B&W stelt de raad voor om de 1e wijziging van Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid Nieuwkoop 2008 vast te stellen.

 

9 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

10 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de meningsvormende raad II van 14 april 2011 dient te worden vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

13 Sluiting

Top