Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 17-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:21:00
Voorzitter:Janine Wahl

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Let op ! Deze vergadering begint om 21.00 uur. Voorafgaand is er een Oriënterende bijeenkomst, die om 20.00 uur begint. Er is geen MR I.

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Kadernota Integrale Veiligheid

B&W stelt de raad voor de Kadernotitie Integrale Veiligheid vast te stellen. De nota geeft aan welke veiligheidsproblemen er in Nieuwkoop spelen en schetst de wijze van aanpak van deze problemen.

4 Raadsvoorstel Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Veninga

B&W stelt de raad voor wethouder Trudy Veninga ontheffing te verlenen van het vereiste van het ingezetenschap. Deze ontheffing te verlenen voor de periode van één jaar ingaande 28 april 2011.

5 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

6 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

8 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de meningsvormende raad I en meningsvormende raad II van 10 februari 2011.

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting

Met bijgevoegd 'zip-bestand' kunnen alle agendastukken in één keer gedownload worden en met het 'pdf-bestand' kunt u alle agendastukken in één document downloaden.
Top