Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 10-02-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Plaatsing geluidmeetpunten vliegtuiggeluid

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het plaatsen van één basismeetpunt bestaande uit drie meetposten, aan het college over te laten waar deze worden opgesteld en de kosten € 15.000 te dekken uit de post onvoorzien 2011.

4 Raadsvoorstel Normenkader 2010

B&W stelt de raad voor dit normenkader vast te stellen. Dit normenkader is van belang voor het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid van de jaarrekening.

5 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2010

B&W stelt de raad voor om met deze budgetoverheveling een aantal zaken, die in 2010 niet tot uitvoering zijn gekomen, in 2011 alsnog te kunnen realiseren. Zonder dat dit in strijd is met de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en dit ten laste gaat van de geplande budgetten in 2011. 

6 Raadsvoorstel Grenscorrectie

B&W stelt de raad voor in te stemmen met een grenscorrectie tussen de gemeenten Uithoorn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem.

7 Raadsvoorstel Verordening commissie van deskundigen sleutelprojecten

B&W stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen, het budget voor 2011 van € 24.000 te dekken uit de post onvoorzien en het budget voor 2012 en verder op te nemen in de Perspectiefnota.

8 Raadsvoorstel Reglement van orde en afsprakenlijst

Het presidium stelt de raad voor het Reglement van orde 2009, versie 26 januari 2011, vast te stellen en de “afsprakenlijst” met gedrags-, procesafspraken en tips vast te stellen.

9 Jaarverslag Griffie Nieuwkoop 2010

De griffie stelt aan de raad voor dit jaar verslag voor kennisgeving aan te nemen.

Bijgevoegde documenten

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de meningsvormende raad II van 2 december 2010 dient te worden vastgesteld.

14 Sluiting

Bijgevoegde documenten

Top