Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 02-12-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 16-12-2011.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

MR I en II vinden plaats in aansluiting op de Extra Besluitvormende raad en beginnen uiterlijk om 20.30 uur.

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Bestuurlijke Planning&Controlcyclus 2011

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de bestuurlijke P&C-cyclus 2011 en de 2e tussentijdse rapportage 2011 de stand van zaken te laten bevatten van de eerste zeven maanden in plaats van de eerste acht maanden van het begrotingsjaar.

4 Raadsvoorstel Controleprotocol

B&W stelt de raad voor het Controleprotocol 2010-2013 vast te stellen en daarmee de accountant richtlijnen voor de uitvoering van zijn controles te geven.

5 Raadsvoorstel Septembercirculaire

B&W stelt de raad voor om twee begrotingswijzigingen vast te stellen. De algemene uitkering wordt daarmee op een juist niveau gebudgetteerd in de (meerjaren)begroting.

6 Raadsvoorstel Belastingverordening 2011

B&W stelt de raad voor de volgende belastingverordening (en bijbehorende tarieven tabellen) voor 2011 vast te stellen: onroerend zaakbelastingen, belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, rioolheffing, afvalstoffenheffing, precariobelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, marktgelden, parkeerbelasting en begraafplaatsrechten.

7 Raadsvoorstel Herziening Grondexploitaties

B&W stelt de raad voor de herziene grondexploitaties vast te stellen dit naar aanleiding van het vastgestelde Collegeprogramma 2010-2014. De grondexploitaties Vrouwenakker West en Langeraar Noordoost af te sluiten en met betrekking tot Buytewech Oost een bedrag van € 299.234 te storten in de Voorziening negatieve complexen.

8 Raadsvoorstel Nieuwe Programma-indeling

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde indeling en dit te verwerken in de planning en control documenten vanaf begrotingsjaar 2012, voor het eerst in de Perspectiefnota 2012.

Bijgevoegde documenten

9 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

10 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Sluiting

Top