Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 28-01-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening (parallel vindt de MR I in de raadszaal plaats)

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Kaderstelling verbetering voetbalaccommodaties

B&W stelt de raad voor akkoord te gaan met de voorgestelde uitwerking van de verbetering van de voetbalaccommodaties, het opstellen van een beheerplan en het beheer onder te brengen in een stichting in samenwerking met Stichting Sportspectrum uit Alphen aan den Rijn. Voor de uitwerking van deze punten een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen.

Bijlage B is vertrouwelijk en alleen door raadsleden in te zien bij de griffie.

4 Raadsvoorstel Toeristisch beleidsplan Nieuwkoop 2010 - 2020 Nieuwkoop: Onvergetelijk Water-Rijk van het Groene Hart

B&W stelt de raad voor om dit beleidsplan inclusief de beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen.

5 Raadsvoorstel Vaststellen Lokale Educatieve Agenda 2010 - 2014

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beleidsprioriteiten. De beleidsprioriteiten het kader laten vormen voor de uitvoeringsafspraken tussen het onderwijsveld en de gemeente en uit te gaan van het bestaande budget.

6 Raadsvoorstel Regionalisering gemeentelijk brandweer

B&W stelt de raad o.a. voor om in te stemmen met de regionalisering, de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de gemeentelijke startbijdrage aan de nieuwe Brandweer Hollands Midden. 

7 Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2009

B&W stelt de raad voor de Apv op enkele onderdelen te wijzigen zoals bijvoorbeeld bij gevaarlijke honden, verblijfsontzegging, samenscholing en ongeregeldheden, invoering Lex Silencio Positivo en het opnieuw invoeren van de vergunningplicht voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

8 Raadsvoorstel Speelruimtebeheerplan 2010 - 2020

B&W stelt de raad voor het beheerplan vast te stellen en de daarbij voorgestelde financiële dekkingen zoals een (extra) storting in de voorziening, afschrijving in één keer en hogere exploitatielasten.

9 Raadsvoorstel Trouwen in Nieuwkoop

B&W stelt de raad verschillende dingen voor zoals het aanwijzen van een vast trouwlocatie, delegatie van het aanwijzen van trouwlocaties en het meer kostendekkend maken van de tarieven voor huwelijken. De daarbij behorende wijziging van de Legesverordening vast te stellen.

10 Raadsvoorstel Beleidsdoelen Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de beleidsvisie “Proactieve publieke zorg voor de jeugd”. In te stemmen met de beleidsdoelen en kaders uit deze visie voor zover ze de JGZ 0 – 4 jaar betreffen. De bestuurscommissie van de RDOG te mandateren.

Bijgevoegde documenten

11 Raadsvoorstel Extra gelden Jeugdgezondheidszorg

B&W stelt de raad voor een bedrag van € 23.500 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van drie maatwerkproducten van de Jeugdzorg, inclusief Triple P. Het bedrag te dekken uit de reserve Wet maatschappelijke ondersteuning.

12 Raadsvoorstel Verordening Anti-discriminatievoorzieningen

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. Vanaf 1 januari 2010 is elke gemeente verplicht een verordening anti-discriminatie te hebben. 

13 Convenant lokale omroep

Naar aanleiding van een brief van het college van B&W.

Bijgevoegde documenten

14 ISD de Rijnstreek

Naar aanleiding van de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur.

Bijgevoegde documenten

15 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

16 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

17 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

18 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad II van 26 november 2009 dient vastgesteld te worden.

Bijgevoegde documenten

19 Sluiting

Top