Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad II 10-09-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 10-03-2010.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II

1 Opening (parallel vindt de MR I in de raadszaal plaats)

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Gemeentelijke Ombudscommissie: Jaarverslag 2008

De raad heeft in haar vergadering van 23 april 2009 besloten dit jaarverslag te bespreken in een meningsvormende raad. Op verzoek van het presidium is de voorzitter van de Ombudscommissie, de heer Molenaar, voor een korte toelichting en het beantwoorden van vragen aanwezig.

Aantekening:

Diverse vragen worden door de heer Molenaar beantwoord. Rode draad van de klachten heeft te maken met communicatie en het niet nakomen van afspraken. Wees ook helder naar de klager. De raad geeft aan voldoende over dit onderwerp te hebben gesproken.

 

4 Raadsvoorstel Kadernotitie Bibliotheekwerk 2009 - 2012

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze kadernotitie en deze kaders de uitgangspunten te laten vormen voor afspraken met de bibliotheek.
Aantekening:

Wethouder Van Leeuwen beantwoordt de vragen van de raad:

 • Wij willen handen en voeten geven aan het Unesco-beleid;
 • De bus moet blijven, maar bibliotheekbeleid moet wel uitvoerbaar blijven. Daar hebben wij kaders voor nodig;
 • Bibliotheek is meer dan een uitleenfabriek. Zie hiervoor de 5 kernfuncties in de kadernotitie;
 • Digitale bibliotheek voorziening kan helpen de mensen te ondersteunen;
 • Teruggang middelen. De accressen nemen af. Uitkering wordt doorgesluisd. Bibliotheek moet het met minder integratie-uitkering doen. Echter de raad stelt de middelen vast;
 • Diensten worden afgenomen op basis van een contract tussen de gemeente met de bibliotheek;
 • Bezuinigingen kunnen worden bereikt door het efficiënter inzetten van de voorzieningen;
 • Het college vindt de bibliotheek nog levensvatbaar;
 • Verhuizing kulturhus. Daar over hoeft u geen uitspraak over te doen. Als wij dat willen dan komen wij met een apart voorstel;
 • Aan u wordt gevraagd wat de bibliotheek voor de inwoners moet betekenen!;
 • Het advies van de WMO-advies raad zullen wij meenemen in het raadsvoorstel;
 • Internetabonnement valt onder de isdr.

Er volgt een algemene discussie over de vraag: wat is een bibliotheek?.

 

De wethouder wordt gevraagd of er een doorkijk te geven is van het bibliotheekwezen in de toekomst voordat de kadernota in de raad wordt behandeld? De wethouder antwoordt dat dit in ontwikkeling is. Dat moeten we nog met elkaar afspreken. Daar hebben we de kaders van de raad voor nodig. De heer Van Montfoort geeft een toelichting op beleidsgestuurde contractfinanciering tussen de gemeente en de bibliotheek.

 

Het raadsvoorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als discussiestuk.

 

5 Raadsvoorstel Kadernotitie Jeugdbeleid 2009 - 2012

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beleidsuitgangspunten en deze het kader te laten vormen voor de afspraken die op uitvoerend niveau worden gemaakt.

Aantekening:

Wethouder Schrama beantwoordt de vragen van de raad:

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor eigen kinderen. Drempels moeten worden weggenomen. Denk aan Centrum Jeugd en Gezin;
 • Deze nota geeft ook een doorkijk wat er al gedaan wordt aan jeugdbeleid;
 • WMO-adviesraad. Dit zit al in het activiteiten programma. Daar wordt al vorm aan gegeven;
 • Je kunt niet zeggen: dit is onze aanpak. We moeten de jeugd ook bij zaken betrekken;
 • Rol gemeente. Er is wettelijk al veel vastgelegd. De gemeente heeft wel beleidsvrijheid. Kijk naar beleidsuitgangspunten. Gaat over alle jeugd;
 • -9 maanden. Gemeente is verantwoordelijk voor de prenatale zorg;
 • Per 1 oktober zijn wij verplicht voor jongeren in gevolge de Wet WIJ;
 • Maatschappelijke stage wordt georganiseerd;
 • De nota geeft voldoende mogelijkheden voor jongeren die geen problemen veroorzaken;
 • Er komt extra geld om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Moet voor 1 september actieplan hebben. Dat is gelukt. Convenant is getekend door Leiden namens Nieuwkoop.

PN vraagt aandacht voor actiepunt 2 van de WMO-adviesraad. MPN vraagt aandacht voor het EKD.

 

Het raadsvoorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als discussiestuk.

 

6 Raadsvoorstel Verordening op het onderzoeksrecht van de raad

Het Presidium stelt de raad voor de verordening, die de raad de mogelijkheid biedt om het door het college en de burgemeester gevoerde bestuur te onderzoeken, vast te stellen.

Aantekening:

De discussie spitste zich toe op het aantal raadsleden dat nodig is om een onderzoek in te stellen: de helft plus 1 of 1/3 van de raadsleden.

Het raadsvoorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober als discussiestuk.

 

7 Uitvoeringsplan Integraal Handhaven 2009

Dit betreft een door B&W vastgesteld plan (daarom is er geen raadsvoorstel bijgevoegd). De raad heeft in haar vergadering van 25 juni 2009 besloten deze nota te bespreken in een meningsvormende raad.

Aantekening:

De burgemeester beantwoordt de vragen van de raad:

 • Controle recreatiewoningen staat in het stuk. Dat doen we;
 • Realisatiedoelstelling. Hier staat in wat we doen in 2009. Moeten ook aangeven wat we bereikt hebben;
 • In 2007 heeft de raad beleidsplan vastgesteld met prioriteiten. In november praten we over integrale veiligheid. Ik wil bestuurlijke boete snel in te voeren. Is wens van de raad. Eigen medewerkers worden geschoold;
 • Beter resultaatdoor betere voorlichting, deregulering en transparantie;
 • Zoeklichtactie komt nog;

Paul Grob: Inningstermijn 2008 loopt door in 2009. Zal de raad informatie verschaffen over wat er binnenkomt.

 

De raad geeft aan voldoende over dit onderwerp te hebben gesproken.

 

8 Rekenkamer Nieuwkoop: Jaarverslag 2008

De raad heeft in haar vergadering van 23 april 2009 besloten dit jaarverslag te bespreken in een meningsvormende raad.

Aantekening:

De raad geeft aan voldoende over dit onderwerp te hebben gesproken.

 

Bijgevoegde documenten

9 Griffie Nieuwkoop: Jaarverslag 2008

De raad heeft in haar vergadering van 23 april 2009 besloten dit jaarverslag te bespreken in een meningsvormende raad.

Aantekening:

De raad geeft aan voldoende over dit onderwerp te hebben gesproken.

 

Bijgevoegde documenten

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Aantekening:
 • Maandag 14 september is vanaf 17.30uur een Cyclusbijeenkomst.
 • 20 oktober en 17 november zijn er ISDR bijeenkomsten

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen
Aantekening:

Wethouder Schrama meldt ontwikkeling kleinschalige zorg in Noorden. Verwijst naar brief van het college. College is teleurgesteld in de beslissing van Wijdezorg, maar respecteert die beslissing wel.

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

13 Actielijst vorige Meningsvormende Raden vaststellen

De actielijst van de extra meningsvormende raad van 28 april en de actielijst van de reguliere meningsvormende raad II van 28 mei 2009 dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Geen opmerkingen.

 

14 Sluiting

Top