Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 16-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 30-05-2017.

Meningsvormende raden financiën 15 en 16 juni 2016

Op deze woensdag- en donderdagavond om 20.00 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de jaarstukken 2015, voorjaarsnota 2016 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2017. De raad neemt 30 juni 2016 een besluit over deze stukken.

Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Met de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.

De uitgangspuntennotitie is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting 2017 en hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van B&W voor de uitvoering van beleid.

De financiële stukken zijn verdeeld in zogenaamde ‘programma’s’. Per programma wordt er gekeken naar het beleid en de cijfers. De vier programma’s zijn: ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beheer, sociaal domein en bestuur en dienstverlening.

De raad bespreekt de programma’s in vier meningsvormende raden:

  • Ruimtelijke ontwikkeling op woensdag 15 juni om 20.00 uur
  • Sociaal domein op woensdag 15 juni om 20.00 uur
  • Ruimtelijk beheer op donderdag 16 juni om 20.00 uur
  • Bestuur en dienstverlening op donderdag 16 juni om 20.00 uur

Raadsleden leveren vooraf discussiepunten aan waarover in ieder geval gesproken wordt. Deze zijn samengevoegd en hieronder gepubliceerd in het document 'Onderwerpen en tijdsschema MR 15 en 16 juni 2016​' zodat duidelijk is wanneer een bepaald onderwerp besproken wordt.

Bij het programma Sociaal Domein op woensdag 15 juni bespreekt de raad ook de financiële stukken van de SWA (concept begroting 2017 inclusief de concept meerjarenraming 2018- 2020, de concept begrotingswijziging 2016 en de concept jaarrekening 2015). De stukken vindt u onder de agenda van de MR I van 15 juni.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij een onderwerp. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'

Top