Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 09-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00-22:30
Voorzitter:Arie van Wijk
Dit item is verlopen op 09-06-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar

B&W stelt de raad voor

 1. Het stedenbouwkundig ontwerp voor 6 sociale huurwoningen aan de Middelweg in Ter Aar vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.
 2. Het stedenbouwkundig ontwerp Teylerspark voor 20 sociale huurwoningen in Nieuwveen vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.
 3. Het stedenbouwkundig ontwerp Damstaete voor 20 sociale huurwoningen in Langeraar vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.
 4. In te stemmen met het overslaan van inspraak tijdens de voorontwerpfase van de bestemmingsplannen voor de genoemde locaties.
 5. Een voorbereidingskrediet van in totaal € 445.300,- beschikbaar te stellen voor de locaties Damstaete, Teylerspark en Middelweg, dit tijdelijk ten laste te brengen van de immateriële vaste activa en de werkelijke kosten te zijner tijd bij latere vaststelling van de grondexploitaties alsdan in te brengen.

4 Raadsvoorstel Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van deze herijking en deze te gebruiken als input voor de omgevingsvisie.

Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie ‘Nieuwkoop 2040: ondernemend, groen en duurzaam’ vastgesteld. Een visie waarin staat hoe de gemeente zich wil ontwikkelen. In de herijking van deze structuurvisie wordt teruggekeken op de inzet van de afgelopen 7 jaar. Daarnaast wordt beschreven welke aspecten uit de huidige structuurvisie meegenomen kunnen worden als input voor de omgevingsvisie.

5 Raadsvoorstel Procesvoorstel Omgevingsvisie

B&W stelt de raad voor

 1. In te stemmen met het opstellen van een omgevingsvisie met de drie gemeenten van de Rijnstreek om op deze wijze te voldoen aan de wettelijke verplichting van een omgevingsvisie voor het grondgebied van de gemeente.
 2. In te stemmen met het in het raadsvoorstel beschreven procesvoorstel inclusief tijdpad voor het opstellen van de Omgevingsvisie Rijnstreek.
 3. Twee raadsleden en twee plaatsvervangers voor de Klankbordgroep Omgevingsvisie Rijnstreek aan te wijzen (één coalitie/één oppositie).
 4. In te stemmen met de noodzakelijke bijdrage van € 33.333,- per jaar voor de duur van drie jaar. Deze te dekken uit een te creëren voorziening van € 100.000,- door een onttrekking uit de Algemene Reserve ter grootte van dit bedrag (op basis van een werkbudget voor de Omgevingsvisie van in totaal € 400.000,- op basis van een verdeling van 50%-25%-25% in de kostenverdeling tussen de drie gemeenten.
 5. De bijgevoegde begrotingswijziging nr. 16 vast te stellen.

In 2018 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. Hiermee wordt het voor iedere gemeente verplicht een Omgevingsvisie vast te stellen. Omdat veel vraagstukken grensoverschrijdend zijn, wordt voorgesteld om de omgevingsvisie in de basis op te stellen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem. Daarnaast wordt voorgesteld om per thema andere gemeenten (en organisaties, bedrijven, kennisinstellingen etc.) uit te nodigen. In dit raadsvoorstel wordt het procesvoorstel inclusief planning toegelicht en de bijbehorende begrotingswijziging voorgelegd.

Al eerder besproken in de meningsvormende raad II van 12 mei 2016.

6 Raadsvoorstel Begrotingswijziging Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer

B&W stelt te raad voor (1) kennis te nemen van de  Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer en (2) in te stemmen met de begrotingswijziging voor de Ruimte-coördinator.

De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft op 11 februari 2016 de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer vastgesteld. Om er voor te zorgen dat de acties ook worden uitgevoerd wordt een Ruimte-coördinator aangesteld binnen de Greenport Aalsmeer.

7 Raadsvoorstel Zienswijze aanvraag vangnetuitkering

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de inhoud van de conceptbrief en deze aan B&W te verzenden.

De vangnetuitkering 2015 biedt gemeenten financiële compensatie voor een tekort op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Om voor een vangnetuitkering over 2015 in aanmerking te komen moet de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat er een document is met daarin de opvattingen van de gemeenteraad.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen

 • MR I 12 mei 2016

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Top