Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 12-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Kees Egberts
Dit item is verlopen op 12-05-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017

B&W stelt de raad voor om (1) de Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017 en (2) de Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 vast te stellen.

De gemeente verstrekt allerlei subsidies, vooral in het brede welzijnsspectrum, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld cultuur en toerisme. De manier waarop de gemeente dit subsidieert  is in de loop der jaren zo gegroeid. Maar zou het ook anders kunnen? Met het traject heroriëntatie subsidiebeleid zijn we door middel van participatie gekomen tot de Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017.

4 Raadsvoorstel Invoering digitale vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen

B&W stelt de raad voor om (1) In te stemmen met digitalisering van het vaarvignet door invoering van het systeem van Speaking Visuals, (2) voor de implementatie van het nieuwe systeem eenmalig een bedrag van € 32.428,- te onttrekken aan de Reserve Recreatie en Toerisme; (3) de 5e wijziging van de begroting 2016 vast te stellen.

In januari 2016 heeft B&W de raad voorgesteld het huidige systeem voor het verstrekken van vaarvergunningen voor de Nieuwkoopse Plassen te vervangen door het Digitale Vaarvignet van Port Pay. De raad heeft dat voorstel niet overgenomen, vanwege o.a. de hogere kosten en bedenkingen over de genoemde voordelen. B&W vindt het belangrijk het vaarvergunningsysteem wel te digitaliseren en heeft  gezocht naar een alternatief en stelt nu het systeem van Speaking Visuals, dat in het Reeuwijkse plassengebied wordt gebruikt, voor.

5 Raadsvoorstel 1e wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016

B&W stelt de raad voor om deze wijziging vast te stellen.

Met de 1e wijziging van de tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 worden een tweetal wijzigingen voorgesteld. Het gaat om de tarieven voor rioolheffing niet-woningen en adviesaanvragen bureau Bibob.

6 Raadsvoorstel Aanpassing tarief precariobelasting en verordening op de heffing en invordering van precariobelasting

B&W stelt de raad voor:

  1. Het tarief precariobelasting te verhogen en daarbij te kiezen voor variant 2, waarbij het tarief precariobelasting met ingang van 1 juni 2016 wordt vastgesteld op € 1.470 per strekkende kilometer per jaar;
  2. De 2e wijziging van de “Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016” vast te stellen conform bijgevoegd besluit;
  3. Vast te stellen begrotingswijziging 14 - 2016 zoals opgenomen in het raadsvoorstel onder 'financiële gevolgen', waarmee de financiële gevolgen van dit voorstel in de begroting 2016-2019 worden verwerkt;
  4. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 vast te stellen conform bijgevoegd besluit.

De actualiteit rondom de precariobelasting kent drie aandachtspunten, te weten het bezwaar van Liander, de plannen tot bevriezing van het tarief en de inkomenspositie van Nieuwkoop in de regio. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden wordt voorgesteld het tarief precariobelasting en de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting aan te passen.

7 Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2016

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

De actuele Financiële Verordening bepaalt dat begrotingswijzigingen twee keer per jaar (voorjaarsnota en najaarsnota) aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Voorgesteld wordt dat begrotingswijzigingen zoveel mogelijk direct ter autorisatie aan de raad worden aangeboden in een uitgewerkt voorstel. Met als doel een toename van de transparantie en de rechtmatigheid van het besluitvormingsproces rond wijzigingen van de begroting.

8 Raadsvoorstel Gedragslijn integriteit raadsleden Nieuwkoop

De werkgroep Integriteit stelt de raad voor (1) deze gedragslijn vast te stellen (2) aan het begin van een nieuwe raadsperiode een interne training voor raadsleden en fractieassistenten te houden en (3) de griffier jaarlijks, bijvoorbeeld via het jaarverslag van de griffie, te laten rapporteren over aantallen adviesaanvragen en meldingen.

Deze gedragslijn maakt deel uit van de eerder vastgestelde gedragscode. De gedragscode is een hulpmiddel voor raadsleden en fractieassistenten om met elkaar het gesprek te voeren om de integriteit verder te vergroten en een helpende hand te bieden om kwesties op dit gebied bespreekbaar te maken en/of liever zelfs te voorkomen. In deze gedragslijn  staat wat er wordt gedaan met een adviesvraag en een melding. Zowel de burgemeester, raadsleden, fractieassistenten en griffier weten wat zij moeten doen.

9 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

10 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen

  • MR I 7 april 2016

13 Sluiting

Top