Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 07-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Marco Oehlenschläger
Dit item is verlopen op 07-04-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Huisvesting en integratie statushouders

B&W stelt de raad voor:

1. Realiseren van of voorwaarden te scheppen voor additionele huisvesting op onderstaande locaties zoals omschreven in de Notitie “Onderzoek locaties additionele huisvesting in verband met verhoogde instroom statushouders”

 • (a) Kern Langeraar, locatie Vivero, 9 sociale huurwoningen extra
 • (b) Kern Nieuwveen, locatie De Verwondering, 12 sociale huurwoningen extra
 • (c) Kern Langeraar, locatie Damstaete, 20 sociale huurwoningen
 • (d) Kern Ter Aar, locatie Middelweg, 5 tot 10 sociale huurwoningen
 • (e) Kern Nieuwveen, locatie Teylerspark (bij Teylersplein), 20 sociale huurwoningen
 • (f) Kern Zevenhoven, Stationsweg 3, 12 tijdelijke wooneenheden
 • (g) Kern Nieuwkoop, Dorpstraat 33 (Koetshuis), 30 tijdelijke wooneenheden
   

2. De besluiten onder 1 als volgt in de begroting te verwerken:

 • (a) Een voorziening te vormen van € 2.144.000,-- voor de locaties 1a. t/m 1e. (conform de onderbouwing op pagina 26 van de vertrouwelijke bijlage “Onderzoek locaties additionele huisvesting in verband met verhoogde instroom statushouders” opgenomen bedragen).
 • (b) Deze voorziening te dekken door een onttrekking van € 2.144.000,-- aan de Reserve Goedkope Woningen.
 • (c) Een voorziening te vormen van € 560.000.-- voor de locaties 1f. en 1g. (conform de onderbouwing op pagina 26 van de vertrouwelijke bijlage “Onderzoek locaties additionele huisvesting in verband met verhoogde instroom statushouders” opgenomen bedragen).
 • (d) Deze voorziening te dekken door een onttrekking van € 560.000,-- aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
   

3. Voor de aanpak van begeleiding, inburgering en participatie van nieuw gevestigde statushouders de uitgangspunten en activiteiten zoals omschreven in de Nota Begeleiding Inburgering en participatie van statushouders binnen de gemeente Nieuwkoop vast te stellen.

4. Ter uitvoering van het besluit onder 3 voor 2016 een bedrag van € 180.000,--beschikbaar te stellen en voor 2017 een bedrag van € 260.000,-- en deze kosten te dekken uit de in het bestuursakkoord toegekende de vergoeding per gehuisveste statushouder ouder dan 18 jaar en het verschil tussen uitgaven en inkomsten te dekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

5. In verband met de besluiten onder 2. en 4. 13e begrotingswijziging 2016 vast te stellen.

4 Raadsvoorstel 2e verordening tot wijziging van de verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012

B&W stelt voor deze verordening vast te stellen.

De gemeente is verplicht om berichten die voor inwoners van belang zijn bekend te maken. Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten. Op dit moment gebeurt dat via het elektronisch gemeenteblad op de website www.nieuwkoop.nl en in verkorte versie in Nieuwkoop Nieuws. Vanaf 6 juli 2016 gaat dit veranderen. Dan worden de berichten niet meer bekendgemaakt op www.nieuwkoop.nl , maar op www.overheid.nl . De verkorte versie in Nieuwkoop Nieuws blijft ongewijzigd.

5 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

6 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

8 Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen

 • MR I 10 maart 2016

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting

Top