Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 10-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 23-02-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I (ER IS GEEN MR II)

Om 19.00 uur wordt er namens B&W in de raadszaal een toelichting gegeven op het raadsvoorstel 'Realisatie duurzaam energiesysteem zwembad Aarweide'; deze is openbaar.

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Opheffen gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden en aansluiten bij Erfgoed Leiden en omstreken

B&W stelt de raad voor:

 • De gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden per 1 januari 2017 op te heffen;
 • Kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomst met  Erfgoed Leiden en omstreken;
 • In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging (2016, nummer 8) om de incidentele middelen, €  64.012,-- die nodig zijn om de ontvlechting van de GR en aansluiting met Erfgoed Leiden en omstreken te realiseren, beschikbaar te stellen.

In september 2015 hebben de colleges van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem het voornemen om de gemeenschappelijke regeling (GR) Streekarchief Rijnlands Midden op te heffen en een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan met Erfgoed Leiden en omstreken (ELo) vastgesteld. In dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de GR Streekarchief Rijnlands Midden op te heffen en kennis te nemen van de DVO die het college, na positief besluit van de gemeenteraad, afsluit met ELo.

4 Raadsvoorstel Decembercirculaire gemeentefonds 2015

B&W stelt de raad voor vast te stellen begrotingswijziging 7 – 2016 zoals opgenomen in het raadsvoorstel onder 'financiële gevolgen', waarmee de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2015 in de begroting 2016-2019 worden verwerkt.

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen informatie over de gemeentefondsuitkeringen; in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De financiële effecten voor de gemeente Nieuwkoop die voortvloeien uit de decembercirculaire 2015 worden toegelicht en samengevat.

5 Raadsvoostel Doorontwikkeling papierloos vergaderen

Het Presidium stelt de raad voor:

 • iBabs aan te schaffen voor 60 gebruikers;
 • het tekort van de structurele lasten in 2016 (€ 5.400) ten laste te brengen van de post onvoorzien;
 • de financiële consequenties à € 4.139 per jaar in de jaren na 2016 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2017-2020;
 • vast te stellen begrotingswijziging 2016 nr. 6.

De gemeenteraad vergadert al sinds eind 2011 op dezelfde wijze papierloos. Dit levert een aantal nadelen op zoals bijvoorbeeld het niet op één plek hebben van alle vergaderstukken. Afgelopen jaren zijn door diverse bedrijven programma’s ontwikkeld om papierloos vergaderen te verbeteren. De gemeenteraad wordt gevraagd een van deze programma’s aan te schaffen.

6 Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol

B&W stelt de raad voor om het college toestemming te verlenen tot het nemen van een besluit de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol te wijzigen, overeenkomstig het voorstel van het algemeen bestuur van het Schadeschap, zoals neergelegd in de bijgevoegde brief van 15 juni 2015, kenmerk 2015-20459

Het college van burgemeester en wethouders neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Het is noodzakelijk de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen in verband met wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015. Het betreft enkele kleine aanpassingen met betrekking tot het aantal leden van het Dagelijks Bestuur en publicatieverplichtingen.

7 Raadsvoorstel Realisatie duurzaam energiesysteem zwembad Aarweide

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Dat de te realiseren duurzame energievoorziening zwembad Aarweide past binnen de activiteiten die de publieke taak dienen;
 • Onder voorbehoud van goedkeuring van het plan door het Hoogheemraadschap Rijnland een lening van € 110.880,-- te verstrekken ten behoeve van de realisatie van een duurzame energievoorziening voor zwembad Aarweide;
 • De lening te verstrekken tegen een rekenrente van 2,5%;
 • De onder 3 beschikbaar gestelde lening dient in een termijn van 10 jaar aan de gemeente Nieuwkoop terugbetaald te worden.

De gemeente Nieuwkoop heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden het effluent (gezuiverd rioolwater) van  rioolwaterzuivering Nieuwveen te gebruiken als warmtebron voor zowel het te ontwikkelen bedrijventerrein Schoterhoek II als Zwembad Aarweide. Uit het rapport komt naar voren dat het benutten van het effluent voor zowel Schoterhoek II als Zwembad Aarweide kansrijk is. Voor Zwembad Aarweide geldt dat deze winter een aantal investeringen aan de installaties staan gepland. Daarom is het van belang de mogelijkheid van benutting warmte effluent voor Zwembad Aarweide deze winter te realiseren.

8 Raadsvoorstel Herbevestiging woonbeleid

B&W stelt de raad voor het gemeentelijk woonbeleid te herbevestigen op het onderdeel: minimaal het behoud van de  voorraad sociale huurwoningen ten behoeve van het huisvesten van inwoners met een laag inkomen.

Volgens de Woningwet moeten woningbouwcorporaties hun DAEB en niet-DAEB-werkzaamheden scheiden. DAEB staat voor Dienst Algemeen Economisch Belang. DAEB woningen zijn sociale huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (€ 710,68/maand). Voor de niet-DAEB woningen mag een huur boven de liberalisatiegrens worden gevraagd. Om een sterkere positie te krijgen bij het overleg met de woningbouwcorporaties en het oordeel van de minister en Autoriteit Woningbouwcorporaties is herbevestiging van het woonbeleid nodig.

9 Raadsvoorstel Conceptprogramma 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)

B&W stelt de raad voor:

 • Kennis te nemen van het Conceptprogramma 2017 RDOG;
 • Geen zienswijze in te dienen;
 • In te stemmen met de conceptbrief aan het algemeen bestuur van de RDOG.

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) heeft op 7 januari 2016 het Conceptprogramma 2017 aangeboden aan de gemeenten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling. In zijn brief vraagt het dagelijks bestuur van de RDOG te reageren voor of tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 30 maart 2016.

10 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

11 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

12 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

13 Actielijst vorige meningsvormende raden vaststellen

 • MR I en II van 4 februari 2016;

14 Sluiting

Top