Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 04-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Arie van Wijk
Dit item is verlopen op 04-02-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Financieringssystematiek Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), regionaal beleidsplan VRHM en korpsbeleidsplan VRHM

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. In te stemmen met de voorgestelde bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 en dus geen zienswijzen in te dienen.
 2. Te constateren dat de vanuit Nieuwkoop geleverde input voor het regionaal risicoprofiel is vertaald naar het regionaal beleidsplan 2016-2019 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
 3. Te constateren dat in het korpsbeleidsplan 2016-2018 van de brandweer als doel is opgenomen het optimaliseren van de dekking maar dat dit ten aanzien van dit doel niet in concrete actiepunten is vertaald. Aan te geven ten aanzien van het korpsbeleidsplan dat  de gemeente Nieuwkoop als voorwaarde om in te kunnen stemmen met het korpsbeleidsplan vindt dat er concreet handelingsperspectief in de vorm van heldere actiepunten in het beleidsplan moet worden opgenomen om de opkomst en aanrijtijden voor de oostelijke rand van de gemeente Nieuwkoop binnen de planperiode te verbeteren.
 4. In te stemmen met bijgaande conceptbrief waarin de beslispunten 1 tot en met 3 zijn verwoord.

4 Raadsvoorstel Procesvoorstel ‘Regionale uitstraling Kern Nieuwkoop’

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Met betrekking tot de ambitie om de kern Nieuwkoop regionaal te positioneren de volgende kaders te formuleren:

 1. Bepalen van het specifieke DNA van het dorp Nieuwkoop,
 2. voor een breed gebied (vanaf de Zevensprong via het centrum tot aan het Meijepad),
 3. met een brede, diverse groep stakeholders
 4. en daarbij het proces uit te besteden aan een ervaren procesfacilitator.

2. Het daartoe beschreven procesvoorstel te onderschrijven.

Het dorp Nieuwkoop krijgt een bovenregionale uitstraling. Aan deze ambitie, verwoord in het collegeprogramma ‘De kracht van de Samenleving’, wil het college dit jaar uitvoering gaan geven. De komende periode wil het college dan ook samen met een groep stakeholders gaan onderzoeken wat het DNA is van Nieuwkoop. Waar is het dorp uniek in? Wat zijn haar waarden en kenmerken? Waar staat het dorp voor? Welke historische waarden kunnen we benadrukken? B&W vraagt de gemeenteraad om het proces met uitgangspunten vast te stellen, zodat het onderzoek naar het DNA gestart kan worden.

5 Raadsvoorstel Actieplan Nieuwkoop Werkt

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. In te stemmen met het actieplan Nieuwkoop Werkt
 2. In te stemmen om in 2016 e.v. € 50.000 vanuit de stelpost decentralisaties beschikbaar te stellen voor de uitvoering van actieplan Nieuwkoop Werkt

Voor een goede match tussen vraag en aanbod van werk is een goede dienstverlening aan de werkgever van groot belang. In het actieplan Nieuwkoop Werkt staat de werkgever dan ook centraal. In het actieplan staat hoe B&W de dienstverlening aan de werkgever op lokaal niveau wil vormgeven. In het actieplan zijn ook verschillende activiteiten opgenomen om samen met de Nieuwkoopse werkgevers en organisaties de arbeidsparticipatie te bevorderen.

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

9 Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen

 • MR I van 7 januari 2016;

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Top