Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 07-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer
Tijd:20:00
Voorzitter:Leen Mur
Dit item is verlopen op 16-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in Nieuwkoop?

De Rekenkamer Nieuwkoop doet in dit rapport aanbevelingen aan de gemeenteraad en het college van B&W.  De hoofdconclusie is dat er veel informatie van zeer goede kwaliteit aanwezig is over het beheer van kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn goederen die zich bevinden in de openbare ruimte zoals wegen, groen, gemeentelijke gebouwen enz. De informatie heeft echter overwegend een operationeel karakter en is nog onvoldoende verrijkt voor effectieve analyse en besluitvorming op bestuurlijk niveau. De informatie zet de raad en het college nog niet voldoende in positie.

4 Raadsvoorstel Vaststelling Economische Actieagenda

B&W stelt de raad voor deze actieagenda vast te stellen.

De Economische Actieagenda beschrijft het economisch beleid van de gemeente in hoofdlijnen. Er staan vier thema’s centraal: ruimte voor bedrijven, winkels, markten en horeca, land- en tuinbouw en arbeidsmarkt en onderwijs.

5 Raadsvoorstel Invoering digitaal vaarvignet Nieuwkoopse Plassen

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • In te stemmen met de invoering van het Digitale Vaarvignet van Port Pay;
 • Voor de implementatie van het Digitale Vaarvignet eenmalig een bedrag van € 35.500,- te onttrekken aan de Reserve Recreatie en Toerisme.

Het doel is een eenvoudiger en klantvriendelijker vergunningsysteem, met minder rompslomp voor de recreant, dat bovendien een minder grote tijdsinvestering vraagt van de gemeente bij zowel de uitgifte als bij het toezicht.

6 Raadsvoorstel Beleids- & beheerplan openbaar groen 2016-2020

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Het Beleids- en beheerplan openbaar groen 2016 – 2020 vast te stellen;
 • De budgetten voor het beheer en onderhoud van de onderdelen van het groenbeheerplan, structureel te verhogen met € 26.130;
 • De financiële consequenties mee te nemen bij de voorjaarsnota 2016.

Met het beheerplan geeft het college haar visie op de inrichting van het groene deel van de openbare ruimte en het beheer daarvan. Speerpunten voor de komende periode zijn: verbetering biodiversiteit, ‘Colour for Green’ en de ‘Social return’ door inzet van mensen met een beperking.

7 Raadsvoorstel Business case I&A (Informatisering en Automatisering) Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Het college opdracht te geven het technisch ICT beheer via een aanbestedingsprocedure uit te besteden.
 • De structurele financiële consequenties te verwerken bij de voorjaarsnota mits de aanbesteding past binnen de kaders van de meerjarenbegroting 2016-2019.
 • Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van €485.000,- en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijsten vorige meningsvormende raad I vaststellen

 • MR I van 26 november 2015;

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Top