Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 26-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Marco Oehlenschläger
Dit item is verlopen op 26-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020

B&W stelt de raad voor om:  

 • In te stemmen met beheerplan speelvoorzieningen 2016 t/m 2020;
 • Voor 2015 een extra storting te doen in de voorzieningen van € 225.000,-- ten laste van de Algemene Reserve;
 • De storting in de voorziening met ingang van 2016 te verhogen met € 25.000,- en tot € 130.000,-;
 • Het budget voor het dagelijks onderhoud met ingang van 2016 structureel te verhogen met € 10.300,--;
 • De wijziging van de begroting 2016 en volgende jaren ter besluitvorming voor te leggen bij de Voorjaarsnota 2016.

De gemeente Nieuwkoop heeft ruim 100 speelplekken in beheer. Een beheerplan is een hulpmiddel voor de gemeente om tot een goed afgewogen beheer te komen. Op die manier zorgt de gemeente er voor dat speelvoorzieningen in de gemeente veilig zijn, er netjes uitzien en ook uitnodigen om te spelen. Het beheerplan geeft inzicht in het aantal speeltoestellen, de maatregelen die nodig zijn om de speeltoestellen in goede staat te houden en wanneer ze moeten worden vervangen en de kosten die dit met zich meebrengt.

4 Raadsvoorstel Nieuwbouw afvalbrengstation en huisvesting buitendienst

B&W stelt de raad voor om:

 • In te stemmen met de realisatie van een afvalbrengstation op bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen, volgens het bij het voorstel gevoegde programma van eisen en ontwerp;
 • Een krediet beschikbaar stellen van € 2.371.000 voor de realisatie van het afvalbrengstation;
 • De kapitaallasten en rentelasten en de jaarlijkse operationele kosten die voortvloeien uit de realisatie van het afvalbrengstation ten laste brengen van het product Afvalinzameling en –Verwerking binnen het programma Ruimtelijk Beheer;
 • Instemmen met de ontwikkeling van nieuwe bedrijfshuisvesting voor de buitendienst op bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen, volgens het bij het voorstel gevoegde programma van eisen;
 • Instemmen met de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen door het plaatsen van zonnepanelen en een windturbine;
 • Een krediet beschikbaar stellen van € 2.946.500 voor de realisatie van nieuwe bedrijfshuisvesting voor de buitendienst (€ 2.787.000) inclusief duurzaamheidsmaatregelen (€ 159.500);
 • De kapitaallasten en rentelasten en de jaarlijkse operationele kosten die voortvloeien uit de realisatie van de bedrijfshuisvesting en duurzaamheidsmaatregelen te dekken met de vrijvallende huurpenningen voor Schoterhoek 10 en 33.

5 Raadsvoorstel Onttrekking reserve Monumentenzorg voor modernisering en harmonisering monumentenbeleid

B&W stelt de raad voor om:

 • Voor de modernisering en harmonisering van het monumentenbeleid, waaronder het opstellen van redengevende omschrijvingen, in 2016 een onttrekking te doen aan de reserve Monumentenzorg van € 45.670,-;
 • De onttrekking aan de reserve en het overeenkomstige budget in 2016 in de voorjaarsnota te verwerken.

Een redengevende omschrijving bestaat uit een aantal zakelijke gegevens (adres, kadastrale informatie, bouwjaar en dergelijke), een beschrijving van het object en de benoeming van de beschermens-waardige aspecten van het object.

6 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016

B&W stelt de raad voor om

 1. De hieronder vermelde belastingverordeningen vast te stellen:
  1. Verordening op de heffing en invordering van leges 2016;
  2. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016;
  3. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016;
 2. De tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 vast te stellen.

Om uitvoering te geven aan de begroting 2016-2019 worden de belastingverordeningen 2016 en de tarieventabel 2016 ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de tarieventabel zijn de financiële uitgangspunten op belastinggebied uit de begroting verwerkt. Daarnaast zijn de verordeningen deels inhoudelijk geactualiseerd aan de hand van de modellen van de VNG.

7 Raadsvoorstel Decemberwijziging begroting 2015 en mutaties Septembercirculaire 2015

B&W stelt de raad voor om begrotingswijziging 3 vast te stellen bestaande uit de volgende deelbesluiten:

 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet Uitbreiding begraafplaats € 33.500
 • De begroting aan te passen met een bedrag van € 69.400 voordeel wegens de afrekening 2014 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en ten gunste van het begrotingsresultaat te laten komen
 • € 80.000 beschikbaar te stellen voor de kosten voor vluchtelingenopvang. Als dekking van deze kosten in te zetten:
  • € 28.800 van de verwachte vergoeding van het COA
  • € 46.000 van de post Onvoorzien
  • € 5.200 ten laste van het begrotingsresultaat
 • Het personeelslasten budget voor Zwembad De Wel te verhogen met € 100.000 en te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
 • Het budget Leerplicht te verhogen met € 49.470 als gevolg van de afgesloten DVO 2015-2016 en te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
 • Het budget Automatisering te verhogen met € 25.000 voor extra ondersteuning en de lasten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
 • Het budget Onderwijshuisvesting te verhogen met  € 29.050 voor schadevergoeding en reparatiekosten vloer. Deze kosten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
 • De begrotingsmutaties in 2015 voortvloeiend uit de septembercirculaire 2015.
 • De meerjarige begrotingsmutaties voortvloeiend uit de septembercirculaire 2015.
 • Het verwachte tekort voor de SWA van € 25.000 in 2015 op te nemen in de begroting. Deze kosten ten laste van het begrotingsresultaat laten komen.

Dit is een bijstelling van de begroting 2015 met het oog op het voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid. Tevens worden de mutaties die voortvloeien uit de Septembercirculaire 2015 verwerkt in de begroting.

8 Raadsvoorstel Normenkader 2015

B&W stelt de raad voor om het Normenkader 2015 vast te stellen.

Met het vaststellen van het Normenkader geeft de gemeenteraad het kader aan waarbinnen de controle op de rechtmatigheid door de gemeentelijke accountant plaatsvindt.

9 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

10 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

11 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

12 Actielijsten vorige meningsvormende raden I vaststellen

 • MR I van 1 oktober 2015;
 • MR I van 28 oktober 2015; ruimtelijk beheer
 • MR I van 29 oktober 2015. ruimtelijke ontwikkeling

13 Sluiting

Top